.


                                                      
                           

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป** 

                            
    ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22/2562  
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 25/2562
   ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 26/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 27/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2562
        

       

                           
  

    

        

       

 

 

กรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำแม่แลง

         วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านป้องกันและ
ปราบปรามกรมป่าไม้ ประสานบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้แพร่
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3
(ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่ชุดรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติดอยผา
กลอง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลอง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.10
(แม่ต้า) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอลอง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ต.เวียงต้า ผู้ใหญ่หมู่ที่ 10 ต.เวียงต้า และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรเวียงต้า เข้าตรวจสอบ
พื้นที่ที่จะดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แลง หมู่ที่ 10 ต.เวียงต้า เกี่ยวกับประเด็นการร้องเรียน
และได้ดำเนินการประชุมสรุปข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า  

 

 
 

 

สืบสานประเพณีลอยกระทง

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
และ ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ลอยกระทง ณ สระน้ำข้างสำนักงานเทศบาล
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบต่อไป

 
 

 

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง การกั้นลำห้วยด้วยกระสอบทราย
หน้าวัดต้าเวียง

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี
นำพนักงานเทศบาล ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ
คูคลอง การกั้นลำห้วยด้วยกระสอบทราย เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ณ ลำห้วยแม่ต้า บริเวณ
หน้าวัดต้าเวียง โดยมีจิตอาสา จาก สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า และโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎรบำรุง)
 เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง การกั้นลำห้วยด้วยกระสอบทราย
โรงเรียนบ้านเหล่า

        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎรบำรุง)
ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง
การกั้นลำห้วยด้วยกระสอบทราย เพื่อกักเก็บน้ำให้นักเรียนใช้ทำกิจกรรมในช่วงฤดูแล้ง
ณ ลำห้วยแม่ต้า บริเวณโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎรบำรุง) 

 

 
 

 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน