.
                                                        
                           

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป** 

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

 

      

 

 

            

           

  

    

        
       

 

อบรมส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ

      วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ประจำปี 2562 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ถึงความสำคัญของการปลูกป่าและผลประโยชน์
ที่เกิดจากการปลูกป่าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ทำให้ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติไว้ และเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีผู้สนใจร่วมอบรม 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

อบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เปิดการอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2562 มีวิทยาการมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่อยู่ในความรับชอบจำนวน 3 ศูนย์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูเด็กด้วยอาหารตามหลักโภชนาการสมวัย มีความรู้ทักษะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสมตามวัยได้ และให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณ
ลานหน้าที่ว่าการอำเภอลอง พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 20 รูป หลังจากนั้นเวลา  เวลา 08. 15 น. นายจรินทร์
เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารอปท.
ปลัดอำเภอ ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น และ เวลา 18.30 น. มอบหมายให้นางสาวเอมอร  กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง โดยมีนายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์
นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี
 

 
 

 

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

       วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล มีนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี
การจัดกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน อนุบาล 1 -3 กิจกรรมแม่ลูกผูกพันการมอบดอกมะลิแสดงความ
กตัญญูต่อแม่ เพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2562   ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล 

 
 

อบรมพัฒนาการเด็กนักเรียนอนุบาล ประจำปี 2562

     วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาการเด็ก
ประจำปี 2562  โดยมีนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิดการอบรม และ
ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน การอบรมมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับอนุบาล 1 -3 เพื่อให้ได้รู้ถึงพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา
ของเด็ก และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีวิธีการที่จะส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก ให้มีความพร้อมก่อนไปสู่สังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
 

 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน