.

                                                       
                           

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป** 

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

       

 

 

ร่วมงานประเพณีสลากภัตวัดต้าเวียง

       วันที่ 13 กันยายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลร่วมทำบุญงาน
เพณีสลากภัตวัดต้าเวียง ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ (เดือน 10 ใต้)
โดยมีขบวนฟ้อนของพนักงานเทศบาล และขบวนกัณฑ์สลาก เพื่อร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น
ให้อยู่สืบไป ณ วัดต้าเวียง หมู่ที 3

            

           

  

    

        
       

 

 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     วันที่ 6 กันยายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย
ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม การจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย และได้จำลองสถานการณ์ การระงับเหตุอัคคีภัย
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความรู้และทักษะเมื่อมีเหตุ โดยมี สมาชิก  อปพร. เจ้าหน้าที่จาก สภ.เวียงต้า
รพ.สต.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ร่วมการอบรม
ณ บริเวณลานวัดต้าเวียง 
 
 


ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

     วันที่ 5 กันยายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิด
การอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดอบรม ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถของสมาชิก อปพร.ของเทศบาลตำบลเวียงต้า
ให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัยต่างๆ
โดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง การอบรมมีสมาชิก อปพร. ของตำบลเวียงต้าเข้าร่วม ณ อาคารศูนย์ อปพร.เวียงต้า 

 
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3     

       วันที่ 15  สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ขั้นรับหลักการ)
 การพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ และการพิจารณา
โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่กองคลัง จำนวน 1 รายการ
      และวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 มีวาระเรื่องค้างเพื่อ
พิจารณาเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่3 ขั้นลงมติ) และเรื่องเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และพิจารณาโอนงบ
ประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ของกองช่าง โดยมี นางธัญลักษณ์ จัตสาน ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานใน
การประชุม  ณ ห้องประชุมเทศบาล

 
 

 

อบรมคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ม3

     วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม
คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมอบถังขยะแยกประเภท ให้ใช้ในชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว ในการจัดอบรมมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3Rs  โดยมีประชาชนหมู่ที่ 3 เข้าร่วมอบรม ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี น้ำซับบ้านม่อน หมู่ที่ 3

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน