.
 
       

         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ 
             ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ 2562    

               

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

 

      

 

 

อบรมส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก

          วันที่ 25 เมษายน 2562 งานสาธารณสุขจัดอบรม ตามโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมการอนามัย
แม่และเด็ก
โดยมีผู้ร่วมอบรมเป็นหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และ อสม. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
เวียงต้า โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการดูแลตนเองหลังคลอด
 ตลอดจนสามารถดูแลลูกน้อยได้อย่างถูกต้อง และการดูแลสุขภาพในช่องปากระหว่างตั้งครรภ์ตลอดจน
การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของทารกตั้งแต่แรกคลอด 

                    
  

    

        
       


 

 

วันเทศบาล

     วันที่ 24 เมษายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำพนักงานเทศบาล
ทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เนื่องในวันเทศบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาลเพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสำคัญของเทศบาลและเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจท้องถิ่น
 

 
 

 
รดน้ำดำหัวนายอำเภอลอง

         วันที่ 19 เมษายน  2562  นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วยพนักงาน
เทศบาล  ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์  นายอำเภอลอง และ นายกกิ่ง
กาชาดอำเภอลอง  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 
 

 

 ทำบุญอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลเวียงต้า ทำบุญอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สำหรับใช้ในกิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ อปพร.
ตำบลเวียงต้า  และเจิมอาคารเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียงต้า

 
 

 

สานสัมพันธ์ 3 วัยร่วมในสืบสานประเพณีสงกรานต์

     วันที่ 13 เม.ย. 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิดโครงการ
สานสัมพันธ์ 3 วัย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในงานมีกิจกรรม การแสดงของ
พนักงานเทศบาล การมอบเกียติบัตรสำหรับผู้สูงอายุ ด้านทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน ด้านสุขภาพดี
ด้านที่เป็นปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้สูงอายุรับเกียรติบัตรทั้งหมด 28 ท่าน มีกิจกรรมสรงน้ำ
พระบรมสารีริกธาตุ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยทางเทศบาลตำบลเวียงต้าจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

 

ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

       วันที่ 10 เมษายน 2562  ข้าราช พนักงาน เทศบาลตำบลเวียงต้า ร่วมล้างห้องน้ำ ของ
สำนักงานที่มีไว้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน นโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้
ห้องส้วมตามสถานที่ราชการ ห้องน้ำสาธารณะ ให้มีความสะอาดและได้มาตรฐานสำหรับให้บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  

 
 

 

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

     วันที่ 10 เมษายน 2562  นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ร่วม​พิธี​เปิด​ศูนย์​ปฏิบัติการ
​ป้องกัน​และ​ลด​อุบัติเหตุ​ทาง​ถนน ​ช่วง​เทศกาล​สงกรานต์​ 2562  อำเภอลอง โดยมีนายจรินทร์
เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เป็นประธานพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่อำเภอลอง ร่วมพิธี ณ จุดตรวจ บริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่

 
 

 

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 

    วันที่ 9 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า และ ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมี  พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธาน  ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมือง
 วรวิหาร  จังหวัดแพร่ 

 
 

อบรม อสม.และ ผู้นำชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในตำบลเวียงต้า

     วันที่ 5 เมษายน  2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวเปิดโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพชุมชน
ในตำบลเวียงต้า มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น อสม. และผู้นำชุม จำนวน 50 คน มีวิทยากรจากสาธารณสุข
อำเภอลองมาให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้นำชุมชน การจัดทำแผนด้านสุขภาพ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำไปขับเคลื่อนการทำงานในชุมชน ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลเวียงต้า