ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3

          วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่3 มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ
ของสำนักปลัดและ พิจารณาการกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง
จำนวน 6 โครงการ และพิจารณาการกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินโครงการฯ
จำนวน 8 โครงการ โดยมี นางธัญลักษณ์ จัตสาร ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในการประชุม 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า

   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลครอบครัวแจ่มใสห่างไกลยาเสพติด

          วันที่ 3 กันยายน 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวเปิดโครงการ
ครอบครัวแจ่มใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 ซึ่งกองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงต้า อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตราย
จากสารเสพติด และรู้ถึงความสำคัญของครอบครัว ความรัก ความเอาใจใส่ จะทำให้สมาชิกใน
ครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า


พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

          วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เป็นประธาน
การมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติแก่ผู้เข้าอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า และองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก โดยมีนายองอาจ เอี่ยมเจริญ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกกล่าวรายงาน
การอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563  ในพิธี มีนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี
ตำบลเวียงต้า หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเวียงต้า และองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกร่วม
ในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกงานประเพณีสลากภัตวัดต้าเวียง

          วันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดยนายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง นำขบวนฟ้อนของพนักงานเทศบาล และต้นสลากภัต ร่วมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นงานเพณีสลากภัตวัดต้าเวียง  ซึ่งจะจัดขึ้นประจำทุกปี ในวันขึ้น
15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ (เดือน 10 ใต้) ณ วัดต้าเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้าฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

        วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ๒๕๖๓ จิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า
 และองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก แห่งละ ๕๐ คน รับการฝึกอบรม เพื่อเป็นผู้ช่วย
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

   
   

 

Visitors: 115,020