.

                                     
                       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หัวข้อ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/นโยบายและแผน


      

 


เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนจังหวัดแพร่

          วันที่ 28 กันยายน 2561 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี ต้อนรับ ท่านวิเศษ อ่อนตา
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ ที่ออกให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ปัญหาการจัดการมรดก กฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ตำบลเวียงต้า ตามที่
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงต้าจัดตั้งศูนย์อัยการ
คุ้มครองสิทธิประชาชนจังหวัดแพร่ ขึ้น  และมีประชาชนที่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวได้เข้ามาขอคำ
แนะนำ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 

                 
  

    

        
       
 

 

สลากภัตวัดต้าเวียง

     เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน ร่วมงานประเพณี สลากภัต ณ วัดต้าเวียง ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ
(เดือน 10 ใต้) ในปีนี้ตรงกับ วันจันทร์  ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยจัดต้นสลากที่ประดับ
ตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนยอดเงิน และขบวนฟ้อนของพนักงานเทศบาล ร่วมขบวนสืบสาน
ประเพณีในท้องถิ่น 

 
 


อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     วันที่ 18 กันยายน 2561  นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี กล่าวเปิดโครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดอบรม และมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเวียงต้า  มาให้ความรู้เรื่องภัยยาเสพติด
และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น โดยมีนักเรียน เข้าร่วมอบรม  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่า
(รัฐราษฎรบำรุง) 

 
 สร้างจิตสำนึกวิถีชีวิตเยาวชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

    วันที่ 11 กันยายน 2561 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครง
การส่งเสริมทักษะสร้างจิตสำนึกวิถีวิชิตเยาวชนกับสร้างอาชีพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลเวียงต้าจัดขึ้น เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่า
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างสรรค์การเรียนรู้ของเยาวชนตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอาชีพ
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ การเพาะเห็ด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่า
(รัฐราษฎรบำรุง) 

 
 

                      

               ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2561
   เทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  มีญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวาระ ที่ 2 และ 3 เพื่อลงมติตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่กองช่าง  และพิจารณาขอ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
   

 
 

อบรมส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก

          วันที่ 4 กันยายน 2561 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวเปิดการอบรม
ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งงานสาธารณสุข สำนักปลัดปลัดเทศบาลจัดขึ้น
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และ
การดูแล ตนเองหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพเด็กหลังคลอดให้มีสุขภาพที่ดีถูกหลัก
อนามัย โดยมีหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า