ข่าวประชาสัมพันธ์

  
                                               

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า และ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า   3/5/2564

  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564  
ผลรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่องผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง  

ผลรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า (เขต1) ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

ผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า (เขต2) ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564   
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564   
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564  
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ขยายกำหนดการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564  
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564     
 

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564     

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับ
เลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับ
เลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง 
 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
 การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า 
 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564      
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 
 
 


สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาดบ้าน ความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง 2564”

          วันที่ 7 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ร่วมกันทำความสะอาด กวาด ล้างถนนบริเวณแยก
วงเวียนบ้านน้ำดิบหมู่ที่ 4  เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จังหวัดแพร่
ตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) “เมืองแพร่เมืองงาม”
และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกิจกรรม
“สัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-9
เมษายน 2564 ในการทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามของบ้านเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

               วันที่ เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎรบำรุง) โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล 
ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำจิตอาสาพระราชทานร่วมทำกิจกรรม โซนA
ปลูกผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน โซนB ปรับปรุงทาสีที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียน และโซนC ทำแนว
กันไฟเพื่อป้องกันไฟป่ารุกพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   การทำกิจกรรมจิดอาสาพนักงานเทศบาลได้ร่วมกิจกรรม โซนC ทำแนวกันไฟเพื่อ
ป้องกันไฟป่ารุกพื้นที่ของโรงเรียน

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Visitors: 125,379