.

                                                                                                           


                                                
** ข่าว / ประกาศทั่วไป**                             

   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
จัหวัดแพร่ใน 365 วัน   4/3/2563
        

       

                                         
  

    

        

        

 

ตู้ปันสุข 

       เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดตู้ปันสุข เติมความสุขให้ชาวบ้านในการลดภาระค่าใช้จ่าย
ช่วงวิกฤตโควิด-19 หวังกระจายสิ่งของให้ทั่วถึงกัน แบ่งกินแบ่งใช้มีน้ำใจ ขอความร่วมมือ
ทุกคนหยิบเท่าที่จำเป็น จะได้ให้คนอื่นได้สิ่งของกลับไปได้ด้วย และเชิญชวนผู้ใจบุญ
ทุกท่านร่วมแวะเติมสิ่งของอุปโภค บริโภค ในตู้เพื่อร่วมทำบุญแบ่งปัน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
 

 
 

 

ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงต้า
โดย นางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงต้า  ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า ร้านตัดผมในพื้นที่หมู่ที่
3,4,5,6,7 และหมู่ที่ 9  และ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลต้าเหล่า ออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า ร้านตัดผมในพื้นที่
หมู่ที่ 1,2,8 และหมู่ที่ 10 ในการออกตรวจเพื่อให้ร้านค้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด ตามประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 8)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 
 

 

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

       วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำข้าราชการ
พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงต้า ปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้คนละต้น
ในวันต้นไม้แห่งชาติ” โดยปลูกต้นสักทองบริเวณหลังสำนักงานเทศบาล ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้กำหนดให้ 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็น “วันวิสาขบูชา” และกำหนดให้เป็น
“วันต้นไม้แห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็น
ที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินำไปสู่
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลาน
ต่อไปในอนาคต

 
 

 

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

     วันที่ 29 เมษายน 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ร่วมมอบถุงยังชีพ
ให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลเวียงต้า โดยการสนับสนุนถุงยังชีพ จาก ส.ส.กฤติเดช
สันติวชิระกุล (ส.ส.ตั้ม) และมี นายจิติพล เอ้ยวัน ตัวแทนมามอบให้กับผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่
55 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงต้า  จากเหตุพายุฤดูร้อนได้พัดหลังคาบ้านเรือนเสียหายเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2563 มีประชาชนที่ประสบภัยจำนวน 19 ครัวเรือนเข้ารับมอบถุงยังชีพ  

 
 


กิจกรรมวันเทศบาล

       วันที่ 24 เมษายน 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำข้าราชการ
และลูกจ้างทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงาน เนื่องใน
วันเทศบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลทุกคนตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นตามที่กระทรวง
มหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น
"วันเทศบาล" และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล เป็นประจำทุกปี 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน


Visitors: 11,727