.

  
                                       
                       เชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มาขอรับบริการ
                           หรือติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมตอบแบบประเมิน
                          
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงต้า ตั้งแต่บัดนี้  ถึง
                          
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

                            

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

 

      

 

 

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม. และผู้นำชุมชน

      วันที่ 13 และ วันที่ 14  พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของ อสม.และผู้นำชุมชนตำบลเวียงต้า  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีวิทยากรจากสาธารสุข
อำเภอลอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อสม. และผู้นำชุมชน การจัดสุขภาพชุมชน โดยมีนายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า และวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 มอบหมายให้ ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล นำผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงานที่วิสาหกิจ
ชุมชนชีววิถีและศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ณ บ้านใหม่พัฒนา
ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการขยะในชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมหาโพธิ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  

                    
  

    

        
       


 

 

ลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ.2562 โดยมีนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า  เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน
ประชาชนจิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วย ส.ต.อ.สนั่น
จิณะไชย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการ
ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (เสด็จออก
ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล)  โดยมีนายจรินทร์
เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง  

 
 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำพนักงานเทศบาล
พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ตำบลเวียงต้า ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทยอันเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

 
 

 

กิจกรรมทำความสะอาด

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำพนักงานเทศบาล
ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดต้าแป้น ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา และ
ประชาชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตามนโยบายจังหวัดสะอาด  หรือ Big Cleaning Day เพื่อจัดเตรียม
สถานที่ในการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่สบปุง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562