.

                                                       
                           

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป** 

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

       

 

 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     วันที่ 6 กันยายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย
ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม การจัดอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย และได้จำลองสถานการณ์ การระงับเหตุอัคคีภัย
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความรู้และทักษะเมื่อมีเหตุ โดยมี สมาชิก  อปพร. เจ้าหน้าที่จาก สภ.เวียงต้า
รพ.สต.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ร่วมการอบรม
ณ บริเวณลานวัดต้าเวียง 
            

           

  

    

        
       
 


ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

     วันที่ 5 กันยายน 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิด
การอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดอบรม ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถของสมาชิก อปพร.ของเทศบาลตำบลเวียงต้า
ให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัยต่างๆ
โดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง การอบรมมีสมาชิก อปพร. ของตำบลเวียงต้าเข้าร่วม ณ อาคารศูนย์ อปพร.เวียงต้า 

 
 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3     

       วันที่ 15  สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ขั้นรับหลักการ)
 การพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ และการพิจารณา
โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่กองคลัง จำนวน 1 รายการ
      และวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 มีวาระเรื่องค้างเพื่อ
พิจารณาเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่3 ขั้นลงมติ) และเรื่องเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และพิจารณาโอนงบ
ประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ของกองช่าง โดยมี นางธัญลักษณ์ จัตสาน ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานใน
การประชุม  ณ ห้องประชุมเทศบาล

 
 

 

อบรมคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ม3

     วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม
คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมอบถังขยะแยกประเภท ให้ใช้ในชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว ในการจัดอบรมมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3Rs  โดยมีประชาชนหมู่ที่ 3 เข้าร่วมอบรม ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี น้ำซับบ้านม่อน หมู่ที่ 3

 
 

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดอบรมตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี) ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 -6 โดยมีนายเอกลักษณ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลงเป็นประธานเปิด
การอบรม และนางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้กล่าววัตถุประสงค์การอบรม
ณ ศูนย์การเรียนรู้คุรุประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านแหลง และมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรเวียงต้า
มาให้ความรู้ในการอบรม

 
 

 

รณรงค์ป้องกันไขเลือดออก และการงดใช้ถุงพลาสติก

     วันที่ 24 สิงหาคม 2562  เทศบาลตำบลเวียงต้า ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลง
(คุรุประชาสามัคคี)  ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย การป้องกันไข้เลือดออก
และการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน การลด งด ใช้ถุงพลาสติก  ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงต้า 

 
 

อบรมส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ

      วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ประจำปี 2562 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ถึงความสำคัญของการปลูกป่าและผลประโยชน์
ที่เกิดจากการปลูกป่าทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ทำให้ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติไว้ และเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีผู้สนใจร่วมอบรม 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

อบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เปิดการอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2562 มีวิทยาการมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่อยู่ในความรับชอบจำนวน 3 ศูนย์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูเด็กด้วยอาหารตามหลักโภชนาการสมวัย มีความรู้ทักษะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสมตามวัยได้ และให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณ
ลานหน้าที่ว่าการอำเภอลอง พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 20 รูป หลังจากนั้นเวลา  เวลา 08. 15 น. นายจรินทร์
เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารอปท.
ปลัดอำเภอ ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ประกอบพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น และ เวลา 18.30 น. มอบหมายให้นางสาวเอมอร  กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง โดยมีนายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์
นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี
 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน