.
 
       

         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ 
             ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ 2562    

               

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

 

      

                        
  

    

        
       
 

 

 
 

 

 ทำบุญอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลเวียงต้า ทำบุญอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สำหรับใช้ในกิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ อปพร.
ตำบลเวียงต้า  และเจิมอาคารเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียงต้า

 
 

 

สานสัมพันธ์ 3 วัยร่วมในสืบสานประเพณีสงกรานต์

     วันที่ 13 เม.ย. 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิดโครงการ
สานสัมพันธ์ 3 วัย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในงานมีกิจกรรม การแสดงของ
พนักงานเทศบาล การมอบเกียติบัตรสำหรับผู้สูงอายุ ด้านทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน ด้านสุขภาพดี
ด้านที่เป็นปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้สูงอายุรับเกียรติบัตรทั้งหมด 28 ท่าน มีกิจกรรมสรงน้ำ
พระบรมสารีริกธาตุ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยทางเทศบาลตำบลเวียงต้าจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

 

ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

       วันที่ 10 เมษายน 2562  ข้าราช พนักงาน เทศบาลตำบลเวียงต้า ร่วมล้างห้องน้ำ ของ
สำนักงานที่มีไว้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน นโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้
ห้องส้วมตามสถานที่ราชการ ห้องน้ำสาธารณะ ให้มีความสะอาดและได้มาตรฐานสำหรับให้บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  

 
 

 

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

     วันที่ 10 เมษายน 2562  นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ร่วม​พิธี​เปิด​ศูนย์​ปฏิบัติการ
​ป้องกัน​และ​ลด​อุบัติเหตุ​ทาง​ถนน ​ช่วง​เทศกาล​สงกรานต์​ 2562  อำเภอลอง โดยมีนายจรินทร์
เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เป็นประธานพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่อำเภอลอง ร่วมพิธี ณ จุดตรวจ บริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่

 
 

 

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 

    วันที่ 9 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า และ ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมี  พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธาน  ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมือง
 วรวิหาร  จังหวัดแพร่ 

 
 

อบรม อสม.และ ผู้นำชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในตำบลเวียงต้า

     วันที่ 5 เมษายน  2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวเปิดโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพชุมชน
ในตำบลเวียงต้า มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น อสม. และผู้นำชุม จำนวน 50 คน มีวิทยากรจากสาธารณสุข
อำเภอลองมาให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้นำชุมชน การจัดทำแผนด้านสุขภาพ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำไปขับเคลื่อนการทำงานในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า