.

 
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ
             ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ 2562   
 
                

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

      

 

 

                 
  

    

        
       

 

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

      วันที่ 22 มกราคม 2562 จังหวัดแพร่ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ
2562 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เป็นประธานเปิดโครงการ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง กล่าวต้อนรับ และ นายวีระชัย
เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวรายงาน การจัดโครงการเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร
ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร
ในคราวเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
ในการให้บริการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร การจัดกิจกรรมเกษตรเคลื่อนที่มีหน่วยงานมาให้ความรู้
และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ เช่น ด้านประมง ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านพัฒนาที่ดิน
มีการสาธิตการไถกลบตอซังข้าวในนาเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการลดการเผาพื้นที่การเกษตร
แก้ไขปัญหาหมอกควัน และมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกร โดยมีเกษตรกรในพื้นทีตำบล
เวียงต้า และใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 
 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

     วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธาน
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาเด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง ในปีนี้วันเด็กตรงกับวัน
เสาร์ที่ 12 มกราคม ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญว่า “เด็ก
เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” การจัดกิจกรรมทำให้เด็กได้กล้าแสดงออก รู้รักสามัคคี
มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็ก การเล่นเกมส์ต่างๆ การจับของรางวัล และมีอาหาร
เครื่องดื่มฟรี โดยมี สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า  หจก.แพร่วิศวกรรม ร้านค้า และประชาชน
ร่วมนำ ขนม นม และน้ำ สนับสนุนแจกให้กับเด็กๆ  โดยมี ส่วนราชการในพื้นที่  สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้นำชุมชน  ประชาชน และเด็กร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ ลานสำนักงานเทศบาล
ตำบลเวียงต้า
 

 
 

 

ร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเหล่า

       วันที่ 11 มกราคม 2561 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า มอบหมายให้
นางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ และงานวันเด็ก
โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยได้มอบผลไม้ และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน การจัดงาน
มีกิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียนบนเวที โดยมี หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 

 
 

กิจกรรมลูกเสือนักเรียนอนุบาล

          วันที่ 10 มกราคม 2562  ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล นำนักเรียน ชั้นอนุบาล
1 – 3  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ทำกิจกรรมฝึกลูกเสือโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ และการงดใช้ภาชนะโฟม และถุงพลาสติก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย  อีกทั้งให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของ วัสดุต่างๆ
ที่สามารถนำไปใช้ได้หลายครั้งและเกิดประโยชน์ โดยมีคณะครูร่วมให้ความรู้  ณ อาคารอเนก
ประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

Big cleaning day

      วันที่ 4 มกราคม พนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า เก็บกวาดขยะบริเวณรอบๆ หน้าอาคาร
สำนักงาน  และล้างถนนเส้นทางหลักหน้าสำนักงาน ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”
ของจังหวัดแพร่ หรือ Big Cleaning Day ที่ทำกิจกรรมประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน