.

                                                         ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**                             

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยงานครู)
19/6/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ที่มาขอรับบริการ
หรือติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินของเทศบาลตำบลเวียงต้า  (คลิ๊กดูรายละเอียด)

  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดแพร่ใน 365 วัน   4/3/2563
        

       

                                       
  

    

        

       
   

อบรมส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

       วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวพบปะกับ
ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว มีวิทยากร
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงต้า มาให้ความรู้เรื่องประโยชน์และโทษของสาร
ไอโอดีนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบไอโอดีน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

รองผู้ว่าฯแพร่ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างหอคำ

             วันที่ 16 มิถุนายน 2563  นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างหอคำ ณ วัดต้าม่อน ซึ่งความคืบหน้าได้ เริ่ม ติดตั้งจิตรกรรม
ฝาผนังภายใน และยังเหลือการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โดยมี นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี
ตำบลเวียงต้า ให้การต้อนรับ การสร้างหอคำนำเอารูปแบบของเดิมที่เคยสร้างมาในสมัยก่อนและ
ได้ชำรุดลง มาสร้างใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเวียงต้า เชิงประวัติศาสตร์
ที่นำเอาวัฒนธรรมของเดิมมาทำขึ้นใหม่ ได้อย่างสวยงาม
 

 
   

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

     วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้าเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  โดยมีวาระประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองช่าง
และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมแม่ทะ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 โดยมี
นางธัญลักษณ์ จัตสาร ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลเวียงต้า 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน


Visitors: 13,082