.


                                                      
                           

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป** 

                            
    ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22/2562  
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 23/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 25/2562
   ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 26/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 27/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2562
  ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30/2562
  ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31/2562
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 32/2562
        

       

                                 
  

    

        

       

 

 

ปิดการฝึกอาชีพเสริมซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

      วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
กล่าวปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเวียงต้า
โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพเสริมซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ระยะการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่
10 – 14 มกราคม 2563 

 
 

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

      วันที่ 11 มกราคม 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานการเปิดงาน
วันเด็ก ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อทำให้เด็กได้กล้าแสดงออก
รู้รักสามัคคี โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็ก การเล่นเกมส์ต่างๆ การจับของรางวัล และมีอาหาร
เครื่องดื่มฟรี โดยมี สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า  หจก.แพร่วิศวกรรม ร้านค้า และประชาชนร่วมสนับสนุนของ
รางวัลให้เด็กๆ การจัดงานมี ส่วนราชการในพื้นที่  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน  ประชาชน และ
เด็กร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

 

ติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ตำบลเวียงต้า

       วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง
เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลเวียงต้า โดยมี
นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า  ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า ซึ่งตำบลเวียงต้าเป็นพื้นที่พบจุด Hot spot  โดยกำชับให้
ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาโดยให้ดำเนินการตามประกาศศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดแพร่ไฟป่าและหมอกควันกำหนดไว้ ซึ่งในขณะนี้หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 
 


เทศบาลตำบลเวียงต้าจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  

       วันที่ 10 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนประชาชน และพนักงานเทศบาล โดยมี นายอำพูน ทิคำ 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าเป็นประธานในพิธี หลังจากนี้ทางผู้นำชุมชน จะมอบพระบรม
ฉายาลักษณ์ ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

 
 

 

ร่วมขบวนเปิดงาน แพร่เมืองเก่า 1191 ปี

       วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วย ส.ต.อ.สนั่น
จิณะไชย ปลัดเทศบาล ร่วมขบวนเวียงต้า เป็นขบวนนำ ขบวนชาว 6 เวียง คือ เวียงด้ง เวียงเชียงชื่น
เวียงต้า เวียงเทพ เวียงสรอง และเวียงนครพล  ในขบวนเปิดงาน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี”  ซึ่งขบวน
เริ่มต้นจากโรงเรียนเจริญราษฏร์ ถึงบริเวณวงเวียงน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายนิพนธ์
บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิม
ฉลองในโอกาสที่จังหวัดแพร่ครบรอบการก่อตั้งเมือง 1191 ปี โดยสถาปนาขึ้นเมื่อปี 1371 เพื่อร่วม
กันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ โดยแบ่งการจัดงานแบ่ง
ออกเป็น 4 ข่วง 4 กอง 1 กาด 9 ชาติพันธุ์ มีกำหนดจัดงาน  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวัน
ที่ 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณวงเวียงน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ 
 

 
   

 

                      เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

       วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เข้าร่วมพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา ชั้น3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์     
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
 พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75  เพื่อมอบให้กับ
ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน