.


                                                      
                           

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป** 

                            
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า  (คลิ๊กดูรายละเอียด)  29/01/63
    ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
        

       

                                   
  

    

        

        

 

ปล่อยกำลังพลปฏิบัติการดับไฟป่า

           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ​ นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์  นายอำเภอลอง ปล่อยแถว
กำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าที่เข้ามาสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ตำบลเวียงต้า  ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

 

อบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมหมอกควันไฟป่า

        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิด
การอบรม  ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมหมอกควันไฟป่า ของเทศบาล
ตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล
กล่าวรายงาน ในการอบรมเพื่อให้อาสาสมัครป้องกันและควบคุมหมอกควันไฟป่า ได้มีความรู้
เรื่องการทำแนวกันไฟ การดับไฟป่า รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องในการการปฏิบัติงาน
และเตรียมกำลังเข้าร่วมสมทบสนับสนุนในการดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเวียงต้า ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลเวียงต้า
 

 
 

 

นายอำเภอลองลงพื้นที่ชี้แจงผลกระทบ
การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5

     วันที่ 23 มกราคม 2563 นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง ลงพื้นที่ตำบลเวียงต้า
ชี้แจงเรื่องปัญหาการเผาป่า เผาเศษไม้ และเผาวัชพืช  ที่ทำให้มีผลกระทบการเกิดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 และหมอกควันในอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่
ตำบลเวียงต้า และใกล้เคียง โดยให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หากมีการฝ่าฝืน ก็จะมีการลงโทษ
ตามกฎหมาย โดยมี เทศบาลตำบลเวียงต้า สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมชี้แจง โดยมี ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการโรงไม้ไผ่ และประชาชน เข้าร่วมรับฟัง
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 

 

ปิดการฝึกอาชีพเสริมซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

      วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
กล่าวปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเวียงต้า
โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพเสริมซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
ระยะการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่
10 – 14 มกราคม 2563 

 
 

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

      วันที่ 11 มกราคม 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานการเปิดงาน
วันเด็ก ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อทำให้เด็กได้กล้าแสดงออก
รู้รักสามัคคี โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็ก การเล่นเกมส์ต่างๆ การจับของรางวัล และมีอาหาร
เครื่องดื่มฟรี โดยมี สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า  หจก.แพร่วิศวกรรม ร้านค้า และประชาชนร่วมสนับสนุนของ
รางวัลให้เด็กๆ การจัดงานมี ส่วนราชการในพื้นที่  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน  ประชาชน และ
เด็กร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน