.

                                                                                

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**                             

   
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
จัหวัดแพร่ใน 365 วัน   4/3/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า  (คลิ๊กดูรายละเอียด)  29/01/63
    ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
        

       

       
 

 

Big Cleaning Day  

    วันนี้ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ทำความสะอาด
บริเวณรอบอาคารสำนักงาน และภายในสำนักงาน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

                                 
  

    

        

       

 

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

        วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ประจำปี 2563 
และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกัน
การทุจริตองค์การบริการส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ในพิธี ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าจังหวัดแพร่

 
   

ฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัย

      วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ในตำบลเวียงต้า โดยอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัย โดยมีวิทยากรจาก กศน.อำเภอลอง มาฝึกปฏิบัติทำหน้ากาก
อนามัย  เพื่อให้ประชาชนได้มีหน้ากากใช้ป้องกันโรคอย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มสตรี และพนักงาน
เทศบาลที่สนใจเข้าร่วมฝึกทำหน้ากาก และมี นายครรชิต นากิจ ท้องถิ่นอำเภอลอง ได้ลงพื้นที่
ให้กำลังใจและ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
 งานนมัสการไหว้พระธาตุวัดต้าเวียง ประจำปี 2563

           เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง นำขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อยร่วมงานนมัสการไหว้สาสรงน้ำ
พระธาตุต้าเวียง ในวันที่อาทิตย์ที่  8 มีนาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้)
  วัดต้าเวียงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ซึ่งมีพระธาตุต้าเวียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลเวียงต้า ทุกปีจะมีงานไหว้สาหรือนมัสการ
พระธาตุขึ้น ในปีนี้มีการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2563 ณ วัดต้าเวียงต้า ตำบลเวียงต้า 

 
   

อบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

     วันที่ 6 มีนาคม 2563งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้ในการสังเกตอาการของสุนัขบ้าและ
การติดเชื้อ และให้ผู้ร่วมอบรมฝึกการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมพิษสุขนัขบ้าณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลเวียงต้า 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน


Visitors: 10,534