ข่าวประชาสัมพันธ์

 

         ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (คลิ๊กดูรายละเอียด)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
        ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
        ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
        ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
       ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
 
 กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมกราคม

      วันที่ 8 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
ประจำเดือนมกราคม โดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเวียงต้า ซึ่งอาคารทั้งสองหลังใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวของนักเรียนอนุบาล 1 -3 เมื่ออาคารหลังใหม่
เสร็จจึงย้ายออกไปเรียนอาคารหลังใหม่ และได้ทำความสะอาดปรับปรุงอาคารเดิมเป็นห้องทำงานของกองช่าง
และห้องประชุม

 

โรงโม่หินแพร่วิศวกรรม มอบผ้าห่มให้กับพนักงานเทศบาล

       วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า รับมอบกระเช้าจากโรงโม่หิน
แพร่วิศวกรรม โดยได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับคณะผู้บริหาร และมอบผ้าห่มให้กับพนักงาน ณ อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า ซึ่งโรงโม่หินแพร่วิศวกรรมได้จัดกิจกรรมมอบผ้ามอบให้กับประชาชน
และทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเวียงต้าเป็นประจำทุกปี เนื่องจากปีนี้เป็นช่วงการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางโรงโม่หินแพร่วิศวกรรมได้ปรับเปลี่ยนการมอบกระจายให้กับ
ประชาชนแต่ละจุดในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

 

 

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

          วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องค้างการพิจารณาการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อประโยชน์
แก่พระพุทธศาสนา 2 แห่ง คือ การพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าไม้เพื่อสร้างวัดหรือเพื่อเป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กรณี ที่พักสงฆ์ถ้ำผาเจ้า  และการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่า
เพื่อสร้างวัด เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กรณีที่พักสงฆ์ม่อนกองซางเหล่าศรีภูมิ
โดยมี นางธัญลักษณ์ จัตสาร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม เทศบาล
ตำบลเวียงต้า 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Visitors: 118,503