.
                                                         
                           

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**

 

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

 

      

 


โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า มอบหมายให้
ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล ร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ โดยปกครองอำเภอลอง
ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอลอง ได้ออกให้บริการในเชิงรุกจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอ
ออกมาให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลเวียงต้า โดยมี นายชูศักดิ์ ติยะจามร ปลัดอำเภอ
เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 

                    
  

    

        
       


 

ส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหาร

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวเปิดการอบรม
ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในชุมชนตำบลเวียงต้า
เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในเหลักสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของร้านให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะที่ดี โดยมีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
 

 
 

 

ถวายเทียนจำนำพรรษา 

       วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดยนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านเหล่า
(รัฐราษฎรบำรุง)  พนักงานเทศบาล นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย โดยมีพระภิกษุสงฆ์แต่ละวัดในพื้นที่มารับการถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยทาน
ณ วัดต้าเวียง 

 

 
 

ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปพืชผลการเกษตร

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวเปิดการ
อบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมอาชีพให้สตรีสร้างราย
ได้เสริมให้กับครอบครัว โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการทำน้ำข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า
 

 
 

 

ประเมิน LPA ประจำปี 2562

        วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 โดยมี
นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี  ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ในการประเมินมีหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองแต่ละกองและพนักงานเทศบาลเตรียมเอกสาร
นำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า

 
 

อบรมป้องกันภัยเด็กจมน้ำ

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธาน
เปิดโครงการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุ
ประสงค์ของการจัดอบรม มีผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเข้าร่วมอบรม
เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้รับรู้ตระหนักถึงอันตรายและวิธีการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียจากการจมน้ำ
และ เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตรายจากน้ำ  ณ อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า 

 

 
 

 

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาตามโครงการ
สืบสานประเพณีทางศาสนา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี
การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
โดยมีนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี มีคณะครูนักเรียนในพื้นที่จำนวน 4
โรงเรียน สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า ผู้นำชุมชน พนักงาน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
และประชาชน ร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า
     ทั้งนี้ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จะมีกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา
เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยสำหรับพระสงฆ์ ณ วัดต้าเวียง เป็นลำดับต่อไป
 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน