ข่าวประชาสัมพันธ์

  
                                               

  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564  
ผลรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่องผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง  

ผลรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า (เขต1) ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

ผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า (เขต2) ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564   
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564   
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564  
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ขยายกำหนดการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564  
  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564     
 

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564     

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับ
เลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับ
เลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง 
 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
 การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า 
 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564      
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 
 
 


สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาดบ้าน ความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง 2564”

          วันที่ 7 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ร่วมกันทำความสะอาด กวาด ล้างถนนบริเวณแยก
วงเวียนบ้านน้ำดิบหมู่ที่ 4  เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จังหวัดแพร่
ตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) “เมืองแพร่เมืองงาม”
และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกิจกรรม
“สัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-9
เมษายน 2564 ในการทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามของบ้านเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

               วันที่ เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎรบำรุง) โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล 
ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำจิตอาสาพระราชทานร่วมทำกิจกรรม โซนA
ปลูกผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน โซนB ปรับปรุงทาสีที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียน และโซนC ทำแนว
กันไฟเพื่อป้องกันไฟป่ารุกพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   การทำกิจกรรมจิดอาสาพนักงานเทศบาลได้ร่วมกิจกรรม โซนC ทำแนวกันไฟเพื่อ
ป้องกันไฟป่ารุกพื้นที่ของโรงเรียน

 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้าตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล
เวียงต้า นายศิริ ไชยเนตร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า
พ.ต.ท.ณรงค์ หงส์ไพบูลย์ นายเอกลักษณ์ อินกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ตำบลเวียงต้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งพบว่ามีประชาชนสนใจออกมา
ใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก และทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

          วันที่ 28 มีนาคม 2564  ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ตำบลเวียงต้า ให้การต้อนรับ นายสมคิด กันทะใจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ที่ออก
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล
เวียงต้าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกหน่วยเลือกตั้ง

   

ส่งมอบเอกสารและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

          วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการส่งมอบ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้กับคณะ
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทั้ง 13 หน่วย โดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า นายศิริ ไชยเนตร ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า พ.ต.ท.ณรงค์ หงส์ไพบูลย์ นายเอกลักษณ์ อินกัน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของการรับบัตรเลือกตั้งและ   
หีบ ซึ่งมีพนักงานเทศบาลดำเนินการส่งมอบและอำนวยความสะดวก ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลเวียงต้า

   

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในการเลือกตั้ง

          วันที่ 25 มีนาคม 2564  ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ตำบลเวียงต้า นายศิริ ไชยเนตร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า
พ.ต.ท.ณรงค์ หงส์ไพบูลย์ นายเอกลักษณ์ อินกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ตำบลเวียงต้า ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้าในการ
ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีใน วันที่ 27 -28 มีนาคม
2564 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Visitors: 124,551