.




 
       

         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ 
             ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ 2562    

               

 ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**

   ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

 

      

                        
  

    

        
       



















































































 

 

ประชุมหาแนวทางการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่า

       วันที่ 6 มีนาคม  2562 นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เป็นประธานการประชุม
หารือกับผู้นำชุมชนและเทศบาลในการหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลเวียงต้า ซึ่งในพื้นที่ตำบลเวียงต้าได้เกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิด
หมอกควันเป็นวงกว้าง  โดยให้เข้มงวดกวดขันและดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามมาตรการปิดป่า
และห้ามเผาเด็ดขาด จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 และกำชับผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

          วันที่ 5 มีนาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงต้า จัดโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงต้า ขึ้น เพื่อให้
ความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนและแกนนำชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน
สามารถนำมาเสนอจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 
 

 
 

 

ประชุมผู้ปกครองเด็กสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กล่าวพบปะผู้ปกครอง
นักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยมี
 ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล ชี้แจงนโยบายการบริหารการพัฒนาสถานศึกษาและรายงานผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ตลอดจนชี้แจงระเบียบการรับสมัคร
 การเข้าเรียน การแต่งกายของนักเรียน และมาตรการต่างๆ ที่ดูแลนักเรียน ให้มีการเรียนการสอนที่ดีและ
ถูกสุขอนามัย เพื่อให้เด็กได้มีการเรียนรู้ที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด โดยมีคณะกรรมการบริหารศึกษา
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศตำบลเวียงต้า 

 
   

อบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมหมอกควัน ไฟป่า

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธาน
เปิดการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า  ตามโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันและควบคุมหมอกควัน ไฟป่า ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ได้มีความรู้ เรื่องการทำแนวกันไฟและการดับไฟป่า เตรียมนำกำลัง
เข้าร่วมสมทบสนับสนุน ในการดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเวียงต้า 

 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กิจการสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยมีนางธัญลักษณ์
จัตสาน ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องแจ้ง
เพื่อทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 รอบเดือน ตุลาคม เรื่องพิจารณา กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า สมัยสามัญ
ประจำปี 2562  และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือการปล่อยสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562
เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อนำฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2561 และพิจาณา
การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากรายละเอียดไม่ถูกต้อง ของกองคลัง