ข่าวประชาสัมพันธ์

                                            

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
วันจันทร์ ที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า  17/05/2564
    

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564  
ผลรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่องผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง  

ผลรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า (เขต1) ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

ผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า (เขต2) ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  

 
   

ประชุมพนักงานเทศบาล

          วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี มอบนโยบาย
การบริหารงานให้กับพนักงานเทศบาล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
 หลัง กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว จึงประชุม
แจ้งนโยบายกับพนังงาน พร้อมแนะนำคณะทำงาน รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ
แจ้งงานในแต่ละกองที่มอบหมายให้รองนายกฯ รับผิดชอบดูแล การบริหารงานเทศบาลฯ มีข้าราชการ
จำนวน 19 คน พนักงานจ้าง จำนวน 19 คน จ้างเหมาบริการ จำนวน 12 คน รวมทั้งหมด 50 คน เพื่อให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมเทศบาล

   

ประชุมสภาเทศบาล สามัญ สมัยแรก ครั้ง2 ประจำปี 2564

          วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2 โดยมีนายเฉลียว ลำทา ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานเปิดการประชุม ส.ต.อ.สนั่น
จิณะไชย ทำหน้าที่เลขานุการพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำโดย นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี หัวหน้า
ส่วนงาน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า การประชุมมีระเบียบวาระ
ที่สำคัญในเรื่องพิจารณา การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณของกองการศึกษา
การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการก่อสร้างของกองช่าง และการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ของ
สำนักปลัดเทศบาล 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

          วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงต้า ในการเตรียมพร้อมการเปิดเทอม วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมีนายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรี กล่าวพบปะผู้ปกครองนักเรียนและชี้แจงนโยบายการบริหารเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
และ ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล ชี้แจงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมถึงปรึกษา
หารือเกี่ยวกับการรับส่งนักเรียน การจัดซื้อเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการเรียน และแนะนำคณะครู
ของโรงเรียน การประชุมมี นายพิทักษ์ ปัญญาฉลาด ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมประชุม ณ ลานโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเวียงต้า  

 

จิตอาสาพัฒนาการขุดลอกคูคลองและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ

          วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและ คณะทำงาน หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลเวียงต้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาการขุดลอกคูคลองและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ ลำห้วยแม่พร้า บริเวณทิศเหนือ
ฝายนาเกิน บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ในการทำกิจกรรมร่วมกันกำจัดวัชพืชในลำห้วยแม่พร้า และทำแนว
ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพัง  เพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อน้ำป่าหลากจะทำให้ระบายน้ำไม่ทันและ
เกิดการกัดเซาะตลิ่งพังเพิ่มขึ้น และในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลเวียงต้าร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ซ่อมแซมและทำแนวป้องกันน้ำกัดเซาะ
ตลิ่งพัง ของลำห้วยแม่พร้า ที่มีเส้นทางน้ำผ่านเข้าหมู่บ้าน

   

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายนาเกิน

        เทศบาลตำบลเวียงต้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายนาเกิน เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหาย
ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เพื่อให้กักเก็บน้ำได้เหมือนเดิมและใช้ในการเกษตรแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการใช้น้ำของเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ที่ 8 โดยมีเกษตรกรผู้ได้รับประโยขน์จากการกักเก็บน้ำ
ฝายนาเกินร่วมปรับปรุงซ่อมแซม และได้รับการสนับสนุนหินจากโรงโม่หิน หจก.แพร่วิศวกรรม และรถไถ
ปรับเกลี่ยดิน จาก สท.สง่า ศรีคำภา  โดยได้เริ่มดำเนินการวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Visitors: 127,034