ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564       
 

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564     

 
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

 

      


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับ
เลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ที่ได้รับสมัครรับ
เลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง 
 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
 การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า 
 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า 
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564        
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 
 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564   11/02/2564
   ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564   11/02/2564     
 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี 
 วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี  10/02/2564
 การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีด้วย
 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   10/02/2564
  คุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร
 รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  02/02/2564
 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 และนายกเทศมนตรี  02/02/2564
  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนันหรือ
ประโยชน์อื่นใด (No gift policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ 25/01/2564
   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  25/01/2564
  ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558   
   ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
   ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
 ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
 
   
 

รับสมัครดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าวันที่สอง

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้าโดย
ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครดำเนินการ
รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้าและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าเป็นวันที่สอง
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า

   

รับสมัครดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้าและ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้าวันแรก

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า
โดย ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า นายศิริ
ไชยเนตร พ.ต.ท.ณรงค์ หงส์ไพบูลย์ และ นายเอกลักษณ์ อินกัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลเวียงต้าพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครดำเนินการรับสมัคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้าและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า  เป็นวันแรก ซึ่งการรับ
สมัครมีขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 

ชี้แจงผู้สนใจที่สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า และผู้สนใจ
สมัครนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ตำบลเวียงต้าโดย ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า ประชุมชี้แจงผู้สนใจที่สมัครสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลเวียงต้า และผู้สนใจสมัครนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ถึงระเบียบการสมัคร
หลักฐานการสมัคร การกรอกใบสมัคร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการสมัครใน
ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลเวียงต้า 

 

ชี้แจงปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในการดำเนินการรับสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ตำบลเวียงต้าโดย ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า ประชุมชี้แจงคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า ในการดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564  ให้ถูกต้องตามระเบีบบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 

 

ชี้แจงให้กับผู้นำชุมชนและประธาน อ.ส.ม.ตำบลเวียงต้า
เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

      วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล
เวียงต้าโดย ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า ประชุมชี้แจงให้กับผู้นำชุมชนและ
ประธาน อ.ส.ม.ตำบลเวียงต้าเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ถึงข้อ
ระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้นำได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ระเบียบขั้นตอนต่างๆ รวมถึงหารือในการ
จัดการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Visitors: 120,258