.

                                                          ** ข่าว / ประกาศทั่วไป**                             

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)   
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)  
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยงานครู)
19/6/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ที่มาขอรับบริการ
หรือติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินของเทศบาลตำบลเวียงต้า  (คลิ๊กดูรายละเอียด)

  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด) 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563  (คลิ๊กดูรายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดแพร่ใน 365 วัน   4/3/2563
        

       

                                       
  

    

        

       
   

มอบอุปกรณ์กีฬา

   วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
การมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่อำเภอลอง ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดแพร่มอบให้ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เทศบาลตำบลเวียงต้าโดย นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี
ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล และนางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลร่วม
รับมอบ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก   
 

 
 

อบรม อสม. และผู้นำชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนในตำบลเวียงต้า

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า มอบหมายให้
ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล กล่าวเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) และผู้นำชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนในตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มี
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพ
ภาคประชาชน แนวทางการบริหารจัดการด้านสุขภาพในหมู่บ้าน แบบบูรณาการ และการจัดทำ
แผนงานด้านสุขภาพในหมู่บ้าน แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 
   

การป้องกันกำจัดการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง กล่าวพบปะตัวแทน
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดพื้นที่ตำบลเวียงต้า ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงต้า
และมอบสารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ในแปลงข้าวโพดของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับเกษตรอำเภอลอง ลงพื้นที่ตำบลเวียงต้าเพื่อให้คำแนะนำและ
แนวทางการป้องกันกำจัดการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และลงพื้นที่แปลงข้าวโพดตรวจสอบ
การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยมี ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่
และร่วมปล่อยแตนเบียนไตรโคแกรมมา เพื่อเข้าทำลายระยะไข่ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
และปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อกำจัดไข่และตัวอ่อนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

 
 

พิธีอัญเชิญพระเจ้าแสนหวายจากอุโบสถหลังเดิม ขึ้นประดิษฐาน ณ หอคำหลวง

       วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี
อัญเชิญพระเจ้าแสนหวายจากอุโบสถหลังเดิม ขึ้นประดิษฐาน ณ หอคำหลวง วัดต้าม่อน ตำบลเวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาส
วัดพระเจ้าพรหมหาราช ประกอบพิธีอัญเชิญพระเจ้าแสนหวาย พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป 
ในการประกอบพิธีมี นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง ส่วนราชการประจำจังหวัดแพร่
ส่วนราชการประจำอำเภอลอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบล
เวียงต้า โดยนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรี และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก พร้อมรับชม
การแสดงของหน่วยงานที่มาร่วมแสดงอย่างสวยงาม 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน


Visitors: 13,626