ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

        

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อกตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563  22/04/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาด
กว้าง 22 ม. ยาว 44 ม. เทศบาลตำบลเวียงต้า หมู่ที่ 3 บ้านม่อน ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26/03/2563 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562   24/01/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562   16/10/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  15/8/2562 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเพิง บ้านแหลง หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  02/08/2561 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562    01/05/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ทามสันฝาย
กว้าง 6.00 เมตร ขนาดสันฝายยาว 50.00 เมตร สูง 2.00 เมตร บ้านแสนทองหมู่ที่ 10 โดยใช้เครื่องจักรกลของ อบจ. ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/01/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 19-001 บ้านผาลายหมู่ที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,173 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)   31/10/2561 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 บ้านผาลาย ตำบลเวียงต้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17/10/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางสายใจ กันทะสอน ถึงบ้านนางสาวอูน เครือปิยะ บ้านผาลายหมู่ที่6 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11/07/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ ยาว 30.00 ม. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  28/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายหลงคอก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 27/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก จากบ้านนางปั๋นแก้ว แสงแก้วเมือง ถึงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแม่ทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/03/2561
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านม่อนหมู่ที่3 สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,600 ตร.ม. เริ่มจากบ้าน นายเรืองยศ
มณีวงค์ยอดคำ ถึงบ้านนายอุดม เกียรติอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านม่อนหมู่ที่3 สายที่ 2 (ซอย2) ขนาดกว้างเฉลีย 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้าน นายอเนก ใจใส
ถึงบ้านนางอนงค์ จินดาฟอง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02/03/2561
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านผาลาย หมู่ที่6 สายที่ 1 (ซอย1) ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว 538.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้านนายณรงค์
ยืนคง ถึงบ้านนางคำมวน  สินธุ์สงคราม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2561
ระกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านผาลาย หมู่ที่6 สายที่ 2 (ซอย5) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-5.00  ม. ยาว 422.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,676.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้าน 
ประเสริฐ  วันดี ถึงบ้านนายสมบัติ ภิวงศ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02/03/2561
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่8 สายที่ 1 (ซอยบ้านผู้ใหญ่) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 218.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 904.00 ตร.ม. เริ่มจาก
ถนนลาดยางสายน้ำริน - บ้านแป้น ถึงบ้านนายปี๋ ใจพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่8 สายที่ 2 (ซอยศาลาหมู่บ้าน)  ขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. เริ่มจาก
ถนนลาดยางสายน้ำริน - บ้านแป้น ถึงบ้านนางรำพัน ติสี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านเหล่า ความลึก 80.00 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
(ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/02/2561 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังฝาปิดสีแดง เบอร์ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/02/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 4.0 ม. บริเวณสำนักงานเทศบาล
ตำบลเวียงต้า หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15/02/2561
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแตง ยอดคำ ถึงบ้านนายดอน ธิราช ขนาดกว้าง 4.00 ม.
 ยาว 242.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968.00 ตร.ม. บ้านสันติสุข หมู่ที่9 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/01/2561 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/01/2561  (ยกเลิกรายการจัดซื้อ)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/01/2561

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยปุง บริมาณหินคลุก 870.00 ลบ.ม. บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10
ตำบลเวียงต้า
 
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15/01/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า
จำนวน  18 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง         26/12/2560
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รพยนต์ คันหมายเลขทะเบียน บบ 728 แพร่ และ  บน 8591 แพร่ จำนวน 3 ลูก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   25/12/2560
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2560

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2560

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายนาผักสาบ ถึง ห้วยแม่ทะ หมู่ 2
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   15/12/2560
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อสายข้างฌาปนสถานบ้านเ
หล่า
หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    15/12/2560
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะอันตราย บริเวณสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15/12/2560

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   23/2/60

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 15/8/2559

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง  ถนนและลาน คสล.ฌาปนสถานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 (รายละเอียดแนบ)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล ห้วยไข หมู่ที่ 6 (รายละเอียดแนบ) 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (รายละเอียดแนบ)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (รายละเอียดแนบ)

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแนบ)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10รายละเอียดแนบ)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแนบ) 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว/ ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนทอง หมู่ที่ 10  (รายละเอียดแนบ)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  หมู่ที่ 2 (รายละเอียดแนบ)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เร่ื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อร้างรั้ว / ประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย หมู่ที่ 6  (รายละเอียดแนบ)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กบ้านผาลาย หมู่ที่ 6  (รายละเอียดแนบ)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดแนบ)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดเครนพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (รายละเอียดแนบ)     
            

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ม.4  (รายละเอียดแนบ)


  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีต  เสริมเหล็ก    (สายนาใหม่) ม.5 (รายละเอียดแนบ)

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก     (ห้วยป่าไร่) ม.5  (รายละเอียดแนบ)

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์  พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนทอง   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านม่อน ม.3 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม.3

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการขุดบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

Visitors: 11,726