รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  7/12/2563
วารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  2/3/2563 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   21/12/2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนที่1 , ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3) 18/12/2560
รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2560 ครึ่งปีแรก
รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2558 (แนบ1, แนบ2,
แนบ3,แนบ4,แนบ5
รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2557
รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2556
รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555
Visitors: 129,755