สำนักทะเบียนท้องถิ่น

            

 

 

                                                   หลักฐาน/เอกสารที่ต้องเตรียมมาติดต่องานทะเบียนราษฎร

 

           หลักฐาน/เอกสารที่ผู้มาใช้บริการ ต้องเตรียมมาติดต่องานทะเบียนราษฎร มีรายการดังต่อไปนี้

           1.  การแจ้งเกิด
                   
-   บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของบิดา,มารดา (พร้อมสำเนา)
                    -   ทะเบียนบ้านของบิดา,มารดา(พร้อมสำเนา)
                    -   ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
                    -   หนังสือยินยอมให้บุตรใช้ชื่อสกุล (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
                    -   บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการาของผู้รับมอบหมาย
                    -   หนังสือมอบหมายจากบิดา,มารดา


          2. การแจ้งตาย
                   
-   บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ตาย (พร้อมสำเนา)
                   
-   บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้แจ้งตาย (พร้อมสำเนา)
                    -   หนังสือรับรองการตาย
                    -   กรณีตายบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้พบเห็นการตายต้องเป็นผู้มาแจ้งการตาย
                    -  กรณีตายในเขต ต้องนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาด้วย
       
        
 3. การย้ายออก 

                   กรณีเจ้าบ้านมาดำเนินการด้วยตนเอง 
                        -  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน (หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฯ หนักงานองค์การของรัฐ) 
                        -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
                 กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
                       -  ผู้ได้รับมอบหมายมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
                       -  บัตรประจำตัว หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านในฐานะผู้มอบหมายและให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวฯ 
                       -  บัตรประจำตัวผู้แจ้งในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                       -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
                      -  นอกจากหลักฐานตามข้อ 1. แล้วจะต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ไม่มีแบบพิมพ์) ปรากฎข้อความชัดเจนว่าได้มอบหมายให้มาแจ้งย้ายที่อยู่แทน

                  กรณีย้ายบุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ 

                      -  สูติบัตร 

                      -  บิดา หรือมารดาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอย้ายเองพร้อมทั้งต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย 

                      -  กรณีไม่ปรากฏตามที่กล่าว ต้องดำเนินการสอบปากคำผู้มาแจ้งย้ายด้วย 

                      -  กรณีบุคคลต่างด้าวขอย้ายออกจะต้องมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวมาแสดง

        4. การย้ายเข้า 

                     -  ผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

               กรณีเจ้าบ้านมาดำเนินการด้วยตนเอง 
                    -  บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน 
                    -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
                    -  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และ 2 
              กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
                 ผู้ได้รับมอบหมายมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
                    -  บัตรประจำตัว หรือสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวของเจ้าบ้านในฐานะผู้มอบหมายและให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัว 
                    -  บัตรประจำตัวผู้แจ้งในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย 
                    -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
                    -  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และ 2 
                    -  ให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอน 1 และ 2 ตรงช่องเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า 
                 ผู้ได้รับมอบหมายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
                    -  นอกจากหลักฐานตามข้อ 1 แล้ว จะต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ไม่มีแบบพิมพ์) ให้ปรากฏข้อความชัดเจนว่าได้มอบหมายให้มาแจ้งย้ายที่อยู่แทน

         5. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติ
             กฎหมายกำหนดให้ผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ย้ายที่อยู่ หากมอบหมายแจ้งย้ายปลายทางจะต้องมี หนังสือมอบหมาย ปรากฎข้อความชัดเจนว่า
         บุคคลใดได้มอบหมายให้มาแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางแทน และมอบหมายให้ย้ายที่อยู่บุคคลใดบ้าง ย้ายเข้าบ้านเลขที่ใด

             หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง 
                 -  บัตรประจำตัวของผู้ประสงค์จะย้ายปลายทาง 
                 -  บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน 
                 -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
                 -  คำยินยอมของเจ้าบ้านเป็นหนังสือ 
                 -  เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท                       

         6. การคัดสำเนาทะเบียนบ้าน
                 -  บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
                 -  หนังสือมอบหมายจากผู้มอบหมาย 
                    (กรณีที่ผู้มอบหมายไม่สามารถมาคัดสำเนาทะเบียนบ้านเองได้)
                 -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการของผู้มอบหมายพร้อมเซ็นต์รับรอง
                 -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับมอบหมายพร้อมเซ็นต์รับรอง

         7. การขอเลขหมายประจำบ้าน (ขอเลขบ้าน)

               -  ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันท้องที่บ้านที่ปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่      
               -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  จำนวน  1  ชุด
               -  
เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  เช่น โฉนดที่ดิน  , น.ส.3 ,ส.ป.ก เป็นต้น  กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น  ต้องมีหนังสือ
                   ยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้นของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นประกอบด้วย  โดยใช้เอกสารดังนี้
 
                          - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน  (กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น) โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ผู้ที่มีชื่อร่วมกันในกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นๆทุกคน  ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ  จำนวน  1 ชุด

                       *หมายเหตุ*   กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเสียชีวิต  แนบสำเนามรณบัตรและให้ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินนั้นๆทุกคน มีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินโดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน  จำนวนคนละ  1 ชุด

                          -  กรณียื่นในนามบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฯลฯ ต้องมีหนังสือรับรองการจัดตั้ง  หรือหนังสือรับรองโดยแนบสำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน  ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ  จำนวน  1 ชุด

             -  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  หรือ  หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง  ออกโดย  กองช่าง  เทศบาลตำบลบ้านดู่
 
              -  หนังสือมอบอำนาจ  / มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  กรณีไม่สามารถมาติดต่อขอเลขที่บ้านด้วยตนเอง  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ /มอบหมายและผู้รับมอบอำนาจ/มอบหมาย  รวมทั้งพยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงลายมือชื่อ  หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหนังสือมอบอำนาจ/มอบหมาย  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ  จำนวน  1  ชุด

            -  รูปถ่ายบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า – ด้านหลัง - ด้านข้างซ้าย - ด้านข้างขวา)

            -  แผนที่บ้านที่ปลูกสร้างเสร็จพอสังเขป  และเลขที่บ้านข้างเคียงใกล้กับบ้านที่ขอเลขที่บ้านใหม่

         8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เช่น ชื่อตัว – ชื่อสกุล
             -  เอกสารจากทางอำเภอ (แบบช1.,แบบ ช.3 ฯลฯ)

             -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
             -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
             -  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

          9. การคัดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

             1. การคัดสูติบัตร (ใบเกิด)
                   -  สามารถคัดสำเนาใบสูติบัตรผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ทุกสำนักทะเบียน
                  
            2. การคัดใบมรณบัตร (ใบตาย)
                   -  สามารถคัดสำเนาใบมรณบัตรผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ทุกสำนักทะเบียน
                  
            3. การคัดทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (แบบเดิม) สามารถคัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป
            4. การคัดเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน สามารถคัดได้ ตั้งแต่ 
                ปี พ.ศ. 2540 

        หมายเหตุ
                 -    การติดต่อฝ่ายทะเบียนทุกครั้ง อย่าลืม "สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน"

 

Visitors: 129,752