ติดต่อขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และ ขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
    พ.ศ. 2540 ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า ในวันและเวลาราชการ 
     
          
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563  09/11/2563

    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562    22/10/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็ลภาษีในปี พ.ศ.2563   01/09/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562  22/10/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ประจำปีงบประมาณ 2562   1/02/2562

    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  28/11/2561

    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561  2/11/2561

     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ ยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561  15/01/2561

     
          
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  26/02/2561   
     คำสั่งเทศ่บาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9   30/04/2561
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ โครงการเสริมไหล่ถนน
 หมู่ที่ 9  30/04/2561
    คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ โครงการก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สาย 2  30/04/2561 
    คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สาย1  30/04/2561
     

  

สามารถแสดงความคิดเห็น ในการใช้บริการหรือ เสนอแนะการทำงาน  โดย กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจน

ติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

  • รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...

  • แสดงงบฐานะการเงินของเทศบาลตำบลเวียงต้า รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือน ต.ค.62 - มี.ค.63)17/6/2563 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตร...

  • ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27/10/2564 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือ...

  • ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสามารถดูข้อมูล โดยการคลิ๊กลิ๊งรายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร มาตรา ชั้นวาง แฟ้มที่ (ณ ศูนย์ข้อมูลฯ) 1 ดัชนีข้อมูลข่...
Visitors: 118,502