ติดต่อขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และ ขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
    พ.ศ. 2540 ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า ในวันและเวลาราชการ 
     
          
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562  22/10/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ประจำปีงบประมาณ 2562   1/02/2562
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  28/11/2561
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561  2/11/2561
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ ยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561  15/01/2561
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
      ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ) 28/9/60
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
      ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ) 12/9/60
      ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
        ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม
        2559  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2560  (เอกสารแนบ) 
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (งบการเงินไตรมาส1 )
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  20/12/2559
   

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
             ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559  20/12/2559

   

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
              แผนสี่ปี (2561-2564)

   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เทศบัญญัติ 2560)

   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

   

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้าเรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2662)
            (ประกาศ,ส่วนที่1,2 , ส่วนที่ 3, ยุทธศาสตร์ที่1, ยุทธศาสตร์ที่ 2,ยุทธศาสตร์ที่ 3
             ยุทธศาสตร์ที่ 4, ยุทธศาสตร์ที่5, ยุทธศาสตร์ที่6, ยุทธศาสตร์ที่7,บัญชีประสานพัฒนา อปท.
             บัญชีโครงการพัฒนา)

     
          
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  26/02/2561   
     คำสั่งเทศ่บาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9   30/04/2561
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ โครงการเสริมไหล่ถนน
 หมู่ที่ 9 
 30/04/2561
    คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ โครงการก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สาย 2  30/04/2561 
    คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สาย1  30/04/2561
     
          
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2554
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2555
     สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2556
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2557
     สรุปผลการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (แบบ สขร.1)
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559   แบบ สขร.1วิธีตกราคา    แบบ สขร.1 สอบราคา  แบบ สขร.1 จัางที่ปรึกษา
 แบบ สขร.1E Auction
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ครึ่งปีแรก) 29/5/60 
   แบบ สขร.1โครงการก่อสร้าง   แบบ สขร.1 จัดซื้อจัดจ้าง 

  

สามารถแสดงความคิดเห็น ในการใช้บริการหรือ เสนอแนะการทำงาน  โดย กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจน

ติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

  • ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10/9/2561 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการบริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงต้า ...

  • แสดงงบฐานะการเงินของเทศบาลตำบลเวียงต้า งบแสดงฐานะการเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/12/2562 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินรายไตรมาส ที่ 1 (งบประมาณ 2561) ...

  • ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 2/3/2563 ประกาศเทศบาลตำบลเว...

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือ...

  • ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสามารถดูข้อมูล โดยการคลิ๊กลิ๊งรายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร มาตรา ชั้นวาง แฟ้มที่ (ณ ศูนย์ข้อมูลฯ) 1 ดัชนีข้อมูลข่...
Visitors: 11,726