งานจัดเก็บรายได้

   

  คู่มือจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลเวียงต้า

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ  และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
  กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่ง ปลูกสร้างนั้น

     โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์
  โรงเรือน โรงพยาบาล อ
พาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หอพัก สนามมวย คลังสินค้า สิ่งปลูกสร้าง
  อย่างอื่นๆ  หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ  น้ำมัน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะ
  การก่อสร้างติดที่ดิน เป็นการถาวร

      ที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือน
   หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และ
บริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือ
   สิ่งปลูกสร้างนั้น

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

   เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

       1.สำเนาโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย

       2.สำเนาสัญญาเช่า

       3.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

       4.สำเนาใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (ถ้ามี)

       5.หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

   การยื่นแบบประเมิน การชำระภาษี และการอุทธรณ์

1.เจ้าของทรัพย์สินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
   ของทุกปี ณ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
   ผู้ใดละเลย ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ  มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บย้อนหลัง
   ได้ไม่เกิน 10 ปี

2.ผู้รับประเมิน ต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8)

3.ผู้รับประเมินได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินภาษีให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์
   ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)

  อัตราค่าภาษีและการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   ผู้รับประเมิน จะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

      ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นๆ สมควรจะให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ

  การชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วันให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

      - ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างชำระ

      - ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง

      - ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง

      - ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง

      - ถ้าเกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษี
        โดยมิต้องให้ศาลสั่ง

  ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากที่ดิน ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

 เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ 

     1.หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.3 ก.

     2.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

     3.สำเนาใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (ถ้ามี)

     4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

     5.สำเนาหนังสือสัญญาชื้อขาย

  ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 

ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.5)
  ณ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า ทุกรอบ
  ระยะเวลา 4 ปี

      กรณีที่บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดิน
  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดิน
  ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

  การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

      1.ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น
  ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษี

           2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูกบ้านทำการค้า

  และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

  การชำระภาษีบำรุงท้องที่

      ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายใน 30 เมษายน ของทุกปี

  การไม่ยื่นแบบและไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนดเวลา

      1.ไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษี

           2.ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของภาษีประเมินเพิ่มเติม

          3.แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่ม

              4.ชำระภาษีเกินกำหนด 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี
            เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน

  ภาษีป้าย

      เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายอันหมายถึง ป้าย แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ
  การค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ
  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

  เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

     1.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

     2.สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

     3.หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

  การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีป้าย

      1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)
 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่จะต้องยื่นแบบ (ภ.ป.1)
 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่

       2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

       3.ถ้าป้ายเกิน 3,000 บาท ขึ้นไป จะขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด งวดละเท่าๆ กันก็ได้

  อัตราภาษีป้าย

    ป้ายประเภทที่ 1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

       ป้ายประเภทที่ 2 ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและ
                           เครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

      ป้ายประเภทที่ 3 (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
                         หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร
                         ต่างประเทศให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

          เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

 การอุทธรณ์

      ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์
      ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด

   1. ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วันต้องเสียเงินเพิ่ม
         อีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี

     2. ยื่นแบบไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 10 ของค่าภาษี
        ประเมินเพิ่มเติม

     3. ผู้เป็นจ้าของป้ายใดไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม
         อีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

                                 ติดต่อสอบถามได้ที่

                                 งานจัดเก็บรายได้  สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้

                                          45 หมู่ที่ 3 .เวียงต้า .ลอง จ.แพร่     
                     โทร. 054- 656555 ต่อ 15

 

 

Visitors: 11,727