การป้องกันปราบปรามการทุจริต

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่บ่อนทาลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

           

                      การป้องกันปราบปรามการทุจริต ทต. เวียงต้า

  
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564  28/04/2564
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  27/4/2564
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง  การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงต้า  27/4/2564
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)  27/4/2564
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลบตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเวียงต้า 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

Visitors: 129,756