แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ของ ทต.

                 
                         

รายงานผลการดำเนินงาน-แผนป้องกันการทุจริตฯ ปี 2561
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลเวียงต้า
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561