งานบริหาร

 

 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560    10/9/2561
  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการบริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงต้า
  ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
 ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงต้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงต้า  
   

 
  ประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  ประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
  ประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  ประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
  ประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
  ประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปฯ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
  ประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 
 ประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
   คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล
  ประกาศ-กทจ.แพร่-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก-การบรรจุและแต่งตั้งฯ
  ประกาศ-กทจ.แพร่-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน-การลงโทษทางวินัย-พ.ศ.-๒๕๕๘
  ประกาศ-กทจ.แพร่-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ-2558
  ประกาศ-กทจ.แพร่-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์-และการร้องทุกข์-2558
Visitors: 129,752