งานบริหาร

 

 รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560    10/9/2561
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการบริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงต้า
ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
           ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงต้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงต้า  
 

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศ-กทจ.แพร่-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก-การบรรจุและแต่งตั้งฯ
ประกาศ-กทจ.แพร่-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน-การลงโทษทางวินัย-พ.ศ.-๒๕๕๘
ประกาศ-กทจ.แพร่-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ-2558
ประกาศ-กทจ.แพร่-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์-และการร้องทุกข์-2558
Visitors: 118,502