งบการเงิน

แสดงงบฐานะการเงินของเทศบาลตำบลเวียงต้า

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)  27/4/2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563   27/4/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือน ต.ค.62 - มี.ค.63) 17/6/2563
  รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส1  17/6/2563 
  รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส1  17/6/2563
งบแสดงฐานะการเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   27/12/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินรายไตรมาส ที่ 1 (งบประมาณ 2561) 20/06/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1  20/1/2560
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559  15/12/2559
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 
   
   
Visitors: 129,757