นโยบายและแผน

   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)  27/4/2564
  รายงานการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  27/4/2564
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   27/10/2564
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  30/09/2563 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 2/3/2563
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    31/10/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  10/10/2562
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  10/10/2562
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
รอบเดือนตุลาคม  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561   27/12/2561
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   21/12/2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561   9/11/2561
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561   9/11/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   6/11/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องุิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561   6/11/2561
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9/10/2561
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561  18/9/2561 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  07/06/2561
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
รอบเดือนเมษายน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561

11/05/2561

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  19/10/60
  

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
  รอบเดือนตุลาคม  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  31/10/2560

    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้าเรื่อง  ใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
     31/10/2560
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560  12/9/60
Visitors: 129,753