สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

                                     

  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครึ่งปีแรก ต.ค.61 - มี.ค.62)
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   5/10/2561
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ครึ่งปีแรก)  สขร.1 โครงการก่อสร้าง, สขร.1จัดซื้อจัดจ้าง  (29/5/60)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559   แบบ สขร.1วิธีตกราคา    แบบ สขร.1 สอบราคา  แบบ สขร.1 จัางที่ปรึกษา  แบบ สขร.1E Auction 

สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2556

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2554