สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

                                     

  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2564  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
รายงานสรุปผลการวิเคระห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน  2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา และประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2562 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน  2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
รุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครึ่งปีแรก ต.ค.61 - มี.ค.62)
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   5/10/2561
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ครึ่งปีแรก)  สขร.1 โครงการก่อสร้าง, สขร.1จัดซื้อจัดจ้าง  (29/5/60)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559   
แบบ สขร.1วิธีตกราคา    แบบ สขร.1 สอบราคา  แบบ สขร.1 จัางที่ปรึกษา  แบบ สขร.1E Auction 

สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2556

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2555

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการสอบราคา ประจำปี 2554

   
Visitors: 129,756