สัญญาจ้าง


                                                 

สัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาดหมู่เน่าจากนานายสมศักดิ์ วิฑูร ถึง นานายสนิท สุขหลอ หมู่ที่ 7  18/25/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธี e-bidding  14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลายหมู่ 6  สายที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลายหมู่ 6  สายที่ 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ 3  สายที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ 8  สายที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ 8  สายที่ 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ 3  สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14/04/2563
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24/9/2562 
สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลเวียงต้า จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24/9/2562 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 หมู่ที่ 6  27/08/2562
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 3 หมู่ที่ 6  27/082562 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 4 หมู่ที่ 6  27/08/2562 
สัญญาจ้างปรับปรุงศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝายหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนสถานบ้านแสนทองหมู่ที่ 10  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/08/2562
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาประจำหมู่บ้านบริเวณบ้านใหม่วังเย็นบ้านม่อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/08/2562
สัญญาจ้างเหมาถมพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 ด้วยหินคลุกผสมหินย่อย  27/08/2562
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพิงบ้านแหลงหมู่บ้าน 5    27/08/2562
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 จากบ้านนางหวัด สีม่วง ถึงบ้าน นายสมคิด ปะอ้าย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 10/06/2562
สัญญาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝาย (Boxculvert) บ้านแป้นหมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านผาลาย ม.6 (เงินเหลือจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทาม จากนานายสมบัติ ใจปัญญา ถึงนานายมนุษย์ ทศทิศ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
10/06/2562 
สัญญาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งห้วยแม่พร้าเริ่มจากบ้านนายบวร ทองติ๊บ ถึงบ้านนายสฤษดิ์ชัย สีจันทร์ ขนาดสูง 2.00 เมตร ขาว 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
บ้านเหล่า หมู่ที่ 2   10/06/2562 
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกจากบ้านนายทรง กันทะจันทร์ ถึงนา นายสุพัฒน์ ทองติ๊บ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 525.00 ลบ.ม.
บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 10/06/2562 
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายห้วยปุงปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 595 ลบ.ม. บ้านแสนทองหมู่ที 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13/03/2562

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ด้วยวิธีประกวดราดาอิเล็กทรอนิกส์  13/03/2562 

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายนารามถึงนานายปิยะชาติ อุดตุ้ย ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 13/03/2562

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทวี อินทร์ประดิษฐ์ ถึงอ่างแม่แหลงน้อย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
13/03/2561 

สัญญาจ้างโครงการซิ้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ทามสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ขนาดสันฝายยาว 50.00 เมตร สูง 2.00 เมตร บ้านแสนทองหมู่ที่ 10 โดยใช้เครื่องจักร อบจ.แพร่ 
13/03/2562 

สัญญาจ้างปรับปรับซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แหลงหลวง บ้านหัวฝาย หมูที่ 7 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 720.0 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15/01/2562

สัญญาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันดิน ขนาดสูง 1.70 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร บ้านผาลาย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15/01/2562

  สัญญาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้านนายชาญชัย 
ปัญญาจันทร์ หมู่ที่ 3  25/12/2561

  สัญญาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้านนายสิงห์คำ 
หมั้นขัน ม.3   25/12/2561

  สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายการิน จอมใจ ถึงบ้านนายแดงยอดคำ บ้านสันติสุข ม.9   25/12/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุกสายแม่นากุลปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 793.00 ลบ.ม. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28/11/2561
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 บ้านผาลาย ตำบลเวียงต้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) 22/10/2561
สัญญาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.19-001 บ้านผาลาย หมูที่ 6 
กว้าง6 เมตร ยาว 1,173 เมตร   22/10/2561
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร เริ่มจาก
บ้านนายพรมมา สิงห์บุตร   22/10/2561
สัญญาจ้างซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้าแ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/10/2561
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านม่อนหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/10/2561
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านน้ำดิบ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/10/2561
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/10/2561
  สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมฝาย คสล. จุดบ้านแป้น ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4/9/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกสายแม่การ่อนปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม. บ้านผาลาย ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายห้วยบ้านห่าง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 122.00 ลบ.ม. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4/9/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายบ้านนายสุรเชษฐ์ ถึงนานางซอน ปริมาณหินคุลก ไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. บ้านแป้น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4/9/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายนาโล่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 110.00 ลบ.ม. บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4/9/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายร่องป่าเสี้ยวตะวันตก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 113.00 ลบ.ม. บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4/9/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายแม่นากูล บ้านเหล่าศรีภูมิ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 154.00 ลบ.ม. หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4/9/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายแม่แหลงน้อย (ตั้งแต่หลังอ่างแม่แหลงน้อย) บ้านหัวฝาย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. หมู่ที่ 7
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/4/2561
  สัญญาจ้างเหมาแม็คโฮปรับเกลี่ยบริเวณพื้นที่ทิ่งขยะหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4/9/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/8/2561
  สัญญาจ้างโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผาลาย หมูที่6 สายที่ 1 (ซอย1) 25/06/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายนาผักสาบถึงห้วยแม่ทะ ม.2  25/06/2561
  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะอันตราย บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 25/062561
  สัญญาจ้างก่อสร้างจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้านและหน่วยงานราชการภายในพื้นที่เทศบาลฯ   25/06/2561 
  สัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยปุง ม.10    25/06/2561 
  สัญญาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแตง ยอดคำ ถึงบ้านนายดอน ธิราช   25/06/2561 
  สัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาล ม.3   25/06/2561 
  สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 บ้านเหล่า   25/06/2561 
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นพระธาตุดอนโตน (ช่วงต่อขยาย) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7  25/06/2561 
  สัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองง่าจากบ้านนายทวน แสนคำมูล ถึงนานายสมศักดิ์ สุขหลอ ม.5  25/06/2561 
  สัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายหลงคอก   25/06/2561 
  สัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก จากบ้านนางปั๋นแก้ว แสนแก้วเมือง ถึงถนน คสล. สายแม่ทาม  25/06/2561 
 

สัญญจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ ยาว 30.00 ม.  25/06/2561

  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวสิน อินทรโกศล   25/06/2561 
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนางปุ๊ด  จันทร์โท  25/06/2561
  สัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน ม.9   25/06/2561 
  สัญญาจ้างโครงการเสริมไหล่ถนน 2 ฝั่ง สายบ้านต้นผึ้ง ม.9 ด้วยหินคลุก ตามแบบของเทศบาลฯ   25/06/2561 
  สัญญาจ้างก่อสร้างราวกันตก บริเวณนานายวิโรจน์  เมือกเต็ม บ้านน้ำดิบ ม.4   25/06/2561 
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่อน ม.3 จากบ้านนายประยูร  คำหม่อง ถึงบ้านนางรัตนา สุภาตา  25/06/2561 
  สัญญาจ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  25/06/2561 
  สัญญาจ้างโครงการต่อเติมศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย ม.7  25/06/2561 
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านม่อน ม.3 สาย1  25/06/2561 
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่อน ม.3 สาย2 (ซอย2)  25/06/2561 
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาลาย ม.6 สาย2  25/06/2561
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 สาย1  25/06/2561
  สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 สาย2  25/06/2561
  สัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายข้างฌาปนสถานบ้านเหล่า ม.2  25/06/2561
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายข้างฌาปนสถานบ้านเหล่า ถึงนา
นายประนอม วันสาย 15/12/2560
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะอันตราย บริเวณสำนักงานฯ 15/12/2560
  สัญญาจ้างโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายนาผักสาบ ถึงห้วยแม่ทะ
15/12/2560
   
   
Visitors: 11,726