สัญญาจ้าง


                                                 

  สัญญาก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านม่อนหมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 ม.ยาว 7.75 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.13 ตรารางเมตร เทศบาลตำบลเวียงต้า
อ.ลอง จ.แพร่   04/01/2564
  สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแลลมีฝาปิดจากบ้านนายประชัน วงค์เยอ ถึงบ้านนายถนอม พงค์ไพร หมู่ที่ 2  21/09/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแลลมีฝาผิด จากบ้านนายฉลอง จัตสาร ถึงหัวสะพานข้ามห้วยแม่ต้า   21/09/2563
สัญญาจ้างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อพร้อมกระบะและหลังคาโดยสาร ด้วยวิะีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2563
สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำทิ่งคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านน้ำดิบสายที่ 2 จากนานายพงศกร ติใจ ถึงนานางวิไลวรรณ เมือกเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563
สัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาดหมู่เน่าจากนานายสมศักดิ์ วิฑูร ถึง นานายสนิท สุขหลอ หมู่ที่ 7  18/05/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธี e-bidding  14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลายหมู่ 6  สายที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลายหมู่ 6  สายที่ 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ 3  สายที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ 8  สายที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ 8  สายที่ 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ 3  สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14/04/2563
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24/9/2562 
สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลเวียงต้า จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24/9/2562 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 หมู่ที่ 6  27/08/2562
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 3 หมู่ที่ 6  27/082562 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 4 หมู่ที่ 6  27/08/2562 
สัญญาจ้างปรับปรุงศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝายหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนสถานบ้านแสนทองหมู่ที่ 10  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/08/2562
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาประจำหมู่บ้านบริเวณบ้านใหม่วังเย็นบ้านม่อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/08/2562
สัญญาจ้างเหมาถมพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 ด้วยหินคลุกผสมหินย่อย  27/08/2562
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพิงบ้านแหลงหมู่บ้าน 5    27/08/2562
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 จากบ้านนางหวัด สีม่วง ถึงบ้าน นายสมคิด ปะอ้าย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 10/06/2562
สัญญาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝาย (Boxculvert) บ้านแป้นหมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านผาลาย ม.6 (เงินเหลือจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทาม จากนานายสมบัติ ใจปัญญา ถึงนานายมนุษย์ ทศทิศ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
10/06/2562 
สัญญาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งห้วยแม่พร้าเริ่มจากบ้านนายบวร ทองติ๊บ ถึงบ้านนายสฤษดิ์ชัย สีจันทร์ ขนาดสูง 2.00 เมตร ขาว 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
บ้านเหล่า หมู่ที่ 2   10/06/2562 
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกจากบ้านนายทรง กันทะจันทร์ ถึงนา นายสุพัฒน์ ทองติ๊บ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 525.00 ลบ.ม.
บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 10/06/2562 
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายห้วยปุงปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 595 ลบ.ม. บ้านแสนทองหมู่ที 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13/03/2562

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ด้วยวิธีประกวดราดาอิเล็กทรอนิกส์  13/03/2562 

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายนารามถึงนานายปิยะชาติ อุดตุ้ย ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 13/03/2562

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทวี อินทร์ประดิษฐ์ ถึงอ่างแม่แหลงน้อย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
13/03/2561 

สัญญาจ้างโครงการซิ้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ทามสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ขนาดสันฝายยาว 50.00 เมตร สูง 2.00 เมตร บ้านแสนทองหมู่ที่ 10 โดยใช้เครื่องจักร อบจ.แพร่ 
13/03/2562 

สัญญาจ้างปรับปรับซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แหลงหลวง บ้านหัวฝาย หมูที่ 7 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 720.0 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15/01/2562

สัญญาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันดิน ขนาดสูง 1.70 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร บ้านผาลาย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15/01/2562

Visitors: 129,752