ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง


  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า
หมู่ที่ 2  22/10/2563
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 22/10/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
โรงสูบน้ำบ้านน้ำดิน หมู่ที่ 4  15/10/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4    08/10/2563 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหิจคลุก สายแม่แจม บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4    08/10/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยมคสล.
ห้วยแม่ทะเหนือ, โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก, โครงการทำสะพานไม้ชั่วคราวข้ามห้วยแม่ต้า
  
30/09/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมคอสะพาน คสล.
ห้วยแม่ทรายผง, โครงการซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม คสล. ห้วยแม่แหลงน้อย, โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ทรุดตัวบริเวณ
คอท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่แหลงน้อย, โครงการถมดิน จำนวน 2 จุด, โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่
การเกษตรด้วยหินคลุก
   30/09/2563 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่
การเกษตรด้วยหินคลุก จำนวน 4 สาย
  30/09/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างลานกีฬา
เทศบาลตำบลเวียงต้า 01/09/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
200 คน 8 ห้องเรียน เทศบาลตำบลเวียงต้า  27/08/2563 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ข้ามห้วยแม่จะเรียง หมู่ที่ 2  21/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณที่ของนางสุนีย์ พุทธวงค์ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7  13/8/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน
8 ห้องเรียน เทศบาลตำบลเวียงต้า 07/07/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรือง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 สายที่ 1   23/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6
สายที่ 2  21/4/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายที่ 2  01/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
สายที่ 2 01/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
สายที่ 1  20/3/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
สายที่ 1  20/03/2563 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้าเรื่อง ประชาสัมธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก 
สายห้วยกอก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมูที่ 8  11/02/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมูที่ 9   23/01/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก 
พร้อมวางท่อ บ้านหัวฝาย หมูที่ 7   23/01/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก
สายห้วยป่าไร บ้านสันติสุข หมูที่ 9   23/01/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาลแ
เทศบาลตำบลเวียงต้า 7/10/2562 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพิงแ
บ้านแหลง หมู่ที่ 5  24/09/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในพื้นที่
ตำบลเวียงต้า จำนวน 9 จุด  20/09/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเวียงต้า หมู่ที 3  12/09/2562
ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ จ้างเหมาถมพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน 
บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4  19/08/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านม่อน
หมู่ที่ 3   06/08/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนสถานบ้านแสนทอง 
หมู่ที่ 10  31/7/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 7  30/7/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 4  9/7/2562

ประเทศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 3  5/7/2562 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 2  02/07/2562 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 1  21/06/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝาย บ้านแป้น ม.1  04/06/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาลาย หมู่ที 6  22/05/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
หมูที่ 3
17/05/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทาม บ้านแป้น  ม.1   05/04/2562
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งห้วยแม่พร้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 2  02/04/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10  19/03/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8  19/03/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7  6/3/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมเด้วยหินคลุก สายห้วยปุง บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10   26/02/2561

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แหลงหลวง ม.7  28/01/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างผนังป้องกันดิน บ้านผาลาย หมู่ที่ 6   11/01/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9
  2/1/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ 3
 (เริ่มจากบ้านนายสิงคำ หมั้นขัน)
  2/1/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ 3
 (เริ่มจากบ้านนายชาญชัย ปัญญาจันทร์)
  2/1/2562
Visitors: 115,994