ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรือง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 สายที่ 1   23/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6
สายที่ 2  21/4/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายที่ 2  01/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
สายที่ 2 01/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
สายที่ 1  20/3/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
สายที่ 1  20/03/2563 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้าเรื่อง ประชาสัมธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก 
สายห้วยกอก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมูที่ 8  11/02/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมูที่ 9   23/01/2563

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก 
พร้อมวางท่อ บ้านหัวฝาย หมูที่ 7   23/01/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก
สายห้วยป่าไร บ้านสันติสุข หมูที่ 9   23/01/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอนุบาลแ
เทศบาลตำบลเวียงต้า 7/10/2562 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพิงแ
บ้านแหลง หมู่ที่ 5  24/09/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในพื้นที่
ตำบลเวียงต้า จำนวน 9 จุด  20/09/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเวียงต้า หมู่ที 3  12/09/2562
ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ จ้างเหมาถมพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน 
บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4  19/08/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านม่อน
หมู่ที่ 3   06/08/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนสถานบ้านแสนทอง 
หมู่ที่ 10  31/7/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 7  30/7/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 4  9/7/2562

ประเทศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 3  5/7/2562 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 2  02/07/2562 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายที่ 1  21/06/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝาย บ้านแป้น ม.1  04/06/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาลาย หมู่ที 6  22/05/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา, ฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
หมูที่ 3
17/05/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทาม บ้านแป้น  ม.1   05/04/2562
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งห้วยแม่พร้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 2  02/04/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10  19/03/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8  19/03/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7  6/3/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมเด้วยหินคลุก สายห้วยปุง บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10   26/02/2561

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แหลงหลวง ม.7  28/01/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างผนังป้องกันดิน บ้านผาลาย หมู่ที่ 6   11/01/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9
  2/1/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ 3
 (เริ่มจากบ้านนายสิงคำ หมั้นขัน)
  2/1/2562

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ 3
 (เริ่มจากบ้านนายชาญชัย ปัญญาจันทร์)
  2/1/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผาลาย หมู่ที่ 6 
  17/12/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาลาย หมู่ที่ 6  17/12/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่นากุล บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8  4/12/2561
ประกาศเทศ่บาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างป
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแป้น หมู่แป้น  3/12/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4  27/11/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านม่อน หมู่ที่ 3  27/11/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8   5/11/2561 
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงห้องเก็บของ โรงรถ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า  19/9/2561
 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจ้างเหมา
่อมแซมรางริน กันสาด อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า   19/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานห้องประชาสัมพันธ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า   19/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการ
ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงต้า     19/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมฝาย คลส. จำนวน 1 จุด  11/9/2561 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจ้างเหมา
รถแม็คโฮปรับเกลี่ยบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ  11/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่นากูล บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8  11/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยบ้านห่าง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9  11/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยหินคลุกสายบ้านนายสุรเชษฐ์ ถึง นางานงซอน บ้านแป้น หมู่ที่ 1  11/9/2561 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยหินคลุก สายร่องป่าเสี้ยวฝั่งตะวันตก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2  10/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แหลงน้อย (ตั้งแต่หลังอ่างแม่แหลงน้อย) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 10/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่การ่อน บ้านผาลาย หมู่ที่ 6  10/9/2561 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนเดิมด้วยหินคลุก สายนาโล่ บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10  10/9/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการแผนที่ภาษี
และทรัพย์สิน  29/8/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6  29/08/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ต่อเติมศาลา
ฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7  10/07/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม
ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 สายที่ 1  30/04/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการ ก่อสร้างรั่วคอนกรีตบริเวณ
ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3   09/04/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
เดิมด้วยหินคลุก สายหลงคอก หมู่ที่ 1  04/04/2561
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
เดิมด้วยหินคลุก สายแม่ทาม หมู่ที่1 04/04/2561
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 สายที่ 2 03/04/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหล่าศรีภูมิ  หมู่ที่ 8 สายที่1  03/04/2561 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 สายที่ 2 (ซอย5) 03/04/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านม่อน หมู่ที่ 3 สาย2  03/04/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านม่อน หมู่ที่ 3 สายที่ 1
   03/04/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง ตามโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านเหล่า หมู่ที่ 2  23/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3   21/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างจุดรวบรวมขยะ
อันตรายในหมู่บ้านและหน่วยงานราชการภายในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงต้า 09/02/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 
  09/02/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเดิม
ด้วยหินคลุก สายห้วยปุง หมู่ที่ 10 24/01/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างอาคาร
โรงเก็บขยะอันตราย บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 15/01/2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อสายข้างฌาปนสถานบ้านเหล่า ถึงนา นายประนอม วันสาย หมู่ที่ 2  29/12/2560
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับจ้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายนาผักสาบถึงห้วยแม่ทะ หมู่ที่ 2 3/1/2561
   
   
   
   
   
   
Visitors: 11,726