ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม

ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สามารถดูข้อมูล โดยการคลิ๊กลิ๊งรายละเอียดเอกสาร
 
 ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร มาตรา  ชั้นวาง แฟ้มที่
(ณ ศูนย์ข้อมูลฯ)
1 ดัชนีข้อมูลข่าวสารรวม     1
2 โครงสร้าง   7 (1)  - 2
3 อำนาจหน้าที่   7 (2)   2
4 สถานที่ติดต่อ    7 (3)   2
5 กฏมติที่เกี่ยวข้อง   7 (4)   2
6 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (รายงานการประชุมสภาฯ)   7 (5)    2
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนฯ   9(1)   3
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา   9 (2)   4
9 แผนงานโครงการ โครงการ งบประมาณ
 9 (3)

  5
10 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ   9 (4)    6
11 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง     ไม่มีข้อมูล  9 (5)   7
12 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดฯ   ไม่มีข้อมูล  9 (6)    8
13 สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)  (ประกาศประกวดราคา)   
   15
14 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งฯ   ไม่มีข้อมูล  9 (7)    9
15 ประกาศประกวดราคา สอบราคา   9 (8)    10
16 สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1   9 (8)   11
17 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ไม่มีข้อมูล  9 (8)   12
18 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส    9 (8)    13
  1. การจัดหาพัสดุ      
  2. การให้บริการประชาชน  ผังการให้บริการ    คู่มือประชาชน      
  3. การบริหารงานของหน่วยงาน      
  4. การบริหารงบประมาณ      
  5. การบริหารงานบุคคล          
  6.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน      
19  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  ไม่มีข้อมูล  9 (8)    14
20  สัญญาอื่น     15
Visitors: 129,752