แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการก่อสร้างลานกีฬา เทศบาลตำบลเวียงต้า 13/01/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8/10/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ทามสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ขนาดสันฝายยาว 50.00 เมตร
สูง 2.00 เมตร บ้านแสนทองหมู่ที่ 10 โดยใช้เครื่องจักรกลของ อบจ.  16/01/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพิงบ้านแหลง หมู่5 , โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 และ โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิงห้วยแม่พร้า 
จากบ้านนายบวร ทองติ๊บ ถึงบ้านนายสฤษดิ์ชัย วีจันทร์ บ้านเหล่าหมู่ที่ 2   17/10/2561

 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.19-001 บ้านผาลาย
หมู่ที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,173 เมตร หนา 0.04 เมตร    24/9/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงต้า 24/9/2561

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเวียงต้า 24/9/2561
   
   
 
 
 
Visitors: 11,727