ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  ซึ่งรองนายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี            

                                                       
         


                                                                   

                                                                                                                                
                                                                                                      นายอำพูน ทิคำ
                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า                                                                                        

                                                                                                     
                                                                                                                                        
                                                     นายนัทธพงศ์ แก้วนวรัตน์                                                นายอุลัย  ต้านิลิชัย
                                                    เลขานุการนายกเทศมนตรี                                             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


                                                                                                              
                                                                   นายสมฤทธิ์  ขันมะณี                         นายฤกษ์ชัย ปินตายอด
                                                                   รองนายกเทศมนตรี                               รองนายกเทศมนตรี

                                                                                                            

  

Visitors: 129,752