ทำเนียบผู้บริหาร

                                                

                                             

                                                                                                                                           นายอำพูน  ทิคำ
                                                                                                                             นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
                                                                                                                                             081-8825421

                                                                               
                                                                         นายสมฤทธิ์  ขันมณี                                           
                            
                                   รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า 
                                                         

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 นายเรืองยศ  มณีวงศ์ยอดคำ                                                               นายมานิตย์  แสนเตชะ                                                                                                  เลขานุการนายกเทศมนตรี                                                               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

  

Visitors: 118,502