ทำเนียบผู้บริหาร

                                              

                                                                         

                                                                          นายอำพูน  ทิคำ

                                                                           นายกเทศมนตรี

                                                                                                     

                 นายสมฤทธิ์  ขันมณี                                                                                 นายจรัญ  ขันตา
                  รองนายกเทศมนตรี                                                                                รองนายกเทศมนตรี

                                                                                                     

            นายเรืองยศ  มณีวงศ์ยอดคำ                                                                        นายมานิตย์  แสนเตชะ
             เลขานุการนายกเทศมนตรี                                                                        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี