ทำเนียบสภาเทศบาล

                                      

นายเฉลีย ลำทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า 

                                                                            
                                                                           ...........
                                                                              เลขานุการสภาเทศบาล
   
นายธวัชชัย กันทะวงค์
รองประธานสภาเทศบาล 

                                                                                                                                         
                       นายธวัชชัย กันทะวงค์        นายประเทือง ทิคำ              นายสง่า ศรีคำภา
          นายเสถียร อินตาปุม          นายพรมมา สิงห์บุตร          นางภูษิดา แสนเขียว

                                                                                

                                                                                                                            
                               นายเฉลียว ลำทา      นางกนกวรรณ ณ เชียงใหม่      นายนพดล เมคแสน          นางพวม ใจยะสุตา         นายธีระทรัพย์ กองจันทร์          นายสุจิต จินะอินทร์ 

                                        

 

                                       

 

  

Visitors: 129,755