ทำเนียบสภาเทศบาล

                                      

 

 

นางธัญลักษณ์  จัตสาน

  ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า

 

                                                                                                 

                                                                                                 ส.ต.อ.สนั่น  จิณะไชย
                                                                                                 เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุพรรณ์  ใจสุ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า

 

 

                                                                                                            

                                           นายพรมมา  สิงห์บุตร                        นายเสถียร  อินตาปุม                        นายสง่า   ศรีคำภา  

 

 

                                                                                                          

                                          นางสุภาภรณ์  บ่อแก้ว                          นายประดุง  อุ่นเรือน                       นายสมนึก   เขียวปิง

 

  

                                                                                                                     

                                         นายทองสุข   พุทธวงค์                           นายสุพรรณ์   ใจสุ                       นางธัญลักษณ์  จัตสาน

 

                                                                                                      

                                           นายสุจิต  จินะอินทร์                            นายสิงคาร   เมคแสน                        นายเฉลียว   ลำทา

 

  

Visitors: 118,503