ทำเนียบบุคลากร

  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเวียงต้า 

                                                                                                    
                                                                                                                      นางสาวเอมอร กองโกย
                                                                                                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
                                                                                                                     ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า
                                                                                                       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 054 656555 ต่อ 14  

 

 

                                                                                                                                   
      นางสาวเอมอร กองโกย                                   นางสาวสายฝน เมืองแก่น                                           นายศิริชัย นันทะแสง                                          นายวรรณพณธ์ บัวบาน
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                          นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                 นายช่างไฟฟ้าอาวุโส                                    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 โทรศัพท์ 054 656555 ต่อ 14                            รักษาราชการแทน ผอ. กองคลัง                               รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง             รักษาราชการแทน  ผอ.กองการศึกษา  
                                                                                  โทรศัพท์ 054 656555 ต่อ 15                                   โทรศัพท์ 054 656555 ต่อ 17                     โทรศัพท์ 054 656555 ต่อ 28
  
 

Visitors: 129,757