ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียงต้า 


      สภาพทั่วไป 

        
                 
ที่ตั้ง   ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 บ้านม่อน ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

                                ห่างจากอำเภอลอง ประมาณ 36 กิโลเมตร

                  เนื้อที่ เนื้อที่ของตำบลเวียงต้าทั้งหมดประมาณ 283 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 176,887 ไร่

            ภูมิประเทศ

              ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเอียงตามหุบเขา ไหล่เขาและภูเขา พื้นที่ราบจะทำนาปี ซึ่งโอกาสที่น้ำท่วมมีน้อย        เพราะไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน  ทุกหมู่บ้านของตำบลจะล้อมรอบด้วย ภูเขาและป่าไม้ 
            แหล่งน้ำธรรมชาติภายในตำบล มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำห้วย หนอง น้ำ ซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ ห้วยแม่ต้า ห้วยแม่แหลง ห้วยแม่ทะ ห้วยผาแป้น         ห้วยคอกหมู ห้วยผาลาย ห้วยสบแมง และห้วยแม่ตุ้ม สำหรับแหล่งน้ำในหมู่บ้านยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ตลอดปีส่วนใหญ่จะแห้งและตื้นเขินในฤดูแล้ง

               อาณาเขต 
                                                ทิศเหนือ                                 ติดกับตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
                                                                                              และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
                                                ทิศใต้                                     ติดกับตำบลต้าผามอก อำเภอลอง  จังหวัดแพร่ 
                                                ทิศตะวันออก                          ติดกับอำเภอ หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
                                                ทิศตะวันตก                            ติดกับอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

              จำนวนหมู่บ้าน

             จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลเวียงต้า มี 10 หมู่บ้าน ได้แก่ 

                     หมู่ที่ 1บ้านแป้น                                                  หมู่ที่ 6 บ้านผาลาย
                     หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า                                                หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย
                     หมู่ที่ 3 บ้านม่อน                                                 หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าศรีภูมิ
                     หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดิบ                                               หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
                    หมู่ที่ 5 บ้านแหลง                                                 หมู่ที่ 10 บ้านแสนทอง

 

               จำนวนประชากร

                                                                ชาย                          หญิง                         รวม                  ครัวเรือน
                หมู่ที่ 1 บ้านแป้น                      265                            248                           513                    181
                หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า                     497                            515                           1,012                 341
                หมู่ที่ 3 บ้านม่อน                      451                            401                            852                   290
                หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดิบ                    163                            179                            342                   112
                หมู่ที่ 5 บ้านแหลง                     304                             303                           607                   198
                หมู่ที่ 6 บ้านผาลาย                   216                             174                           390                    121
                หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย                   190                             183                            373                   100
                หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าศรีภูมิ              620                             595                        1,215                 352
                หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข                   375                             377                            752                   264
                หมู่ที่ 10 บ้านแสนทอง               337                             321                            658                   201
                                         รวม                3,418                             3,296                        6,714                 2,162

               สภาพทางเศรษฐกิจ

                         อาชีพ
                                   เกษตรกร            70 %
                                   รับจ้าง                20 %
                                   รับราชการ            5 %
                                    อื่น ๆ                     5

                          หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาล

                                  ปั๊มน้ำมัน              1           แห่ง 
                                  โรงสี                  13           แห่ง

                    สภาพทางสังคม

                        การศึกษา

                        โรงเรียนประถมศึกษา                            3              แห่ง 
                        โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)       1              แห่ง

                    สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
                          
วัด                               5              แห่ง 

                         สำนักสงฆ์                     3              แห่ง 
                         โบสถ์                            1              แห่ง

                    สาธารณสุข

                        สถานีอนามัยประจำตำบล                      2              แห่ง 
                            -   สถานีอนามัยเวียงต้า 
                            -   สถานีอนามัยต้าเหล่า
                       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ               100

                   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                         สถานีตำรวจภูธรตำบล                           1              แห่ง 
                                   -  สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า

               การบริการพื้นฐาน
               
                                  การคมนาคม

                      ตำบลเวียงต้ามีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ จังหวัด จำนวน 3 เส้นทาง คือ

                     -    ถนนสายเวียงต้า – น้ำริน – อำเภอลอง  ระยะทาง 36 กิโลเมตร เป็น ถนน ลาดยาง 
                     -    ถนนสายเวียงต้า – น้ำริน – จังหวัดแพร่  ระยะทาง 46 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 
                    -    ถนนสายเวียงต้า – บ้านแป้น – อำเภอหนองม่วงไข่  ระยะทาง 20 กิโลเมตร

                                การโทรคมนาคม

                                                    -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน                         1              แห่ง 
                                                   

                                การไฟฟ้า

                                                    -  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                                10           หมู่บ้าน 
                                                    -  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                                  99 %

                               แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                                    -  ลำน้ำ ลำห้วย             8              แห่ง

                   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                       -   ป่าไม้ 
                       -   แหล่งน้ำซับ 
                       -   ภูเขาหิน 
                       -   ถ้ำ

Visitors: 129,756