นางสาวเอมอร กองโกย
     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
  ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

                                                 
                                               น.ส.เอมอร  กองโกย                                                
          
                                        หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล         
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      นางกุลิสรา เหมยปัน                                                                                                                                                                                                                                                               หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  


                                                                                                             
                                  นางสินิตกาญจน์  สมสุข                         นางศิรดา   ทุ่งสง                                  น.ส.วาสนา  สารขาว                              นางกันยา  พุทธอาสน์
                         นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ                       นิติกรชำนาญการ         
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ                                                                                                                       

                                                                                                                          
                                                              นายพงศ์ณพัฒน์  ศิริโพธิ์                            นายธีระศักดิ์  ไชยมงคล                                  นายศิริชัย  นันทะแสง
                                            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  ปฏิบัติหน้าที่
                                                                                                                                                                              เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
                    

                                                                                             
                น.ส.กิตติกานต์  สิทธิตาคำ     นางอัจฉราภรณ์  ตั้งไชยวัฒนานุกูล         นายยงยุทธ  อินทรโกศล                  นายดาว   ปัญญาบุตร                นายสุพจน์  ประเสริฐสังข์  
               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสาธารณสุขฯ)     นักงานขับรถยนต์                        นักการภารโรง                          พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

                                                                                                                                                              
                                                        นายรวิพล  สุขหลอ                     นายทองคำ  เสียงใส                      นายบุญทศ  อ้นจันทร์                         นายสนั้น    วงค์นาม   
                                          พนักงานดับเพลิง                       พนักงานประจำรถขยะ                    พนักงานประจำรถขยะ             พนักงานจ้างเหมาขับรถบรรทุกขยะ

                                                                                                                                                                          
                                                                                           นายสำรวจ  ทิคำ                         นายอนุพงษ์   ไชยชนะ                        นางรอล   อินต๊ะปะแสง  
           
                                                            พนักงานจ้างเหมาดับเพลิง            พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ               พนักงานจ้างเหมาคนสวน    
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                            

        

                                        
                        
                                   

 

                                        

       

 

                                                                  

                                                                

                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                          

 

Visitors: 129,755