ส.ต.อ.สนั่น  จิณะไชย 
                                                          ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

                                                                 
                                                           น.ส.เอมอร  กองโกย                                                                                                                       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

                      
              นางกุลิสรา เหมยปัน
                หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  

                                                                                        
 นางกันยา  พุทธอาสน์                      พ.อ.อ.จิตกรณ์ วิฑูร                                                   นางสินิตกาญจน์  สมสุข                             นางศิรดา   ทุ่งสง
นักจัดการงานทะเบียนฯ                     จ้าพนักงานป้องกันฯ                                                        นักประชาสัมพันธ์                                        นิติกร 

                                                                                       
            นายสุพจน์  ประเสริฐสังข์          นายรวิพล  สุขหลอ                                          นายพงศ์ณพัฒน์  ศิริโพธิ์                         น.ส.วาสนา  สารขาว   
                 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ             พนักงานดับเพลิง                                               นักทรัพยากรบุคคล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                                                                   
                                                                                   
                                                                             นายธีรศักดิ์  ไชยมงคล
                                                                                                                             นักจัดการงานทั่วไป

                                                                                                                                                                                                                      นางอัจฉราภรณ์  ตั้งไชยวัฒนานุกูล               น.ส.กิตติกานต์  สิทธิตาคำ                                                                                                                                                       ผช.เจ้าพนักงานธุรการ                          ผช.เจ้าพนักงานธุรการ            

                                                                                                      
                                                                                                                             นายดาว   ปัญญาบุตร                        นายยงยุทธ  อินทรโกศล    

                                                                                                                                  นักการภารโรง                                 พนักงานขับรถยนต์ 


 
                                                                                                                                                                                                          นายบุญทศ  อ้นจันทร์                          นายทองคำ เสียงใส    
    
                                                                                                                       พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ                        พนักงานประจำรถขยะ 

        

                                        
                        
                                   

 

                                        

       

 

                                                                  

                                                                

                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                          

 

Visitors: 11,727