นางสาวเอมอร กองโกย                                                                                                                                                                                                                                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                            ปลัดเทศบาล

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            นางสาวสายฝน เมืองแก่น
                                                                                              นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                  ผู้อำนวยการกองคลัง

  

                                                                                                                                                       
                                           น.ส.สายฝน  เมืองแก่น                          นายอภินันท์  เหมยปัน                                        น.ส.กุลธิดา  ดังก้อง
                                       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ                       นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 

                                                                                         
                 นางดวงเดือน  เหมืองแก้ว                        น.ส.เจนจิรา  ชัยวรรณนุกูล                       นายภูวนัย  จ่อแก้ว
          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผช.พัสดุ         พนักงานจ้างเหมา ผช.จัดเก็บรายได้               

                                                                 

                                                           

                                                                     

                                                              

 

 

 

 

Visitors: 129,752