นางกาญจนา  เพื่อนฝูง 
                                                     ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                               
               นายอภินันท์  เหมยปัน                  น.ส.สายฝน  เมืองแก่น                           น.ส.กุลธิดา  ดังก้อง
                นักวิชาการจัดเก็บรายได้                  นักวิชาการเงินและบัญชี                              นักวิชาการพัสดุ 

 

                                                                               
          นางดวงเดือน  เหมืองแก้ว                  นายธวัชชัย   กันทะวงศ์                      น.ส.เจนจิรา  ชัยวรรณนุกูล
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี          ปฏิบัติหน้าที่่ ผช.จัดเก็บรายได้                    ปฏิบัติหน้าที่ ผช.พัสดุ

                                                                 

                                                           

                                                                     

                                                              

 

 

 

 

Visitors: 11,726