ส.ต.อ.สนั่น  จิณะไชย 
                                                                                                                                ปลัดเทศบาล
 

                                                                                                     
                                                                                                  นางกาญจนา  เพื่อนฝูง 
                                                                                                                        ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                                                                                                       
                                           น.ส.สายฝน  เมืองแก่น                          นายอภินันท์  เหมยปัน                                        น.ส.กุลธิดา  ดังก้อง
                                       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ                       นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 

                                                                                                                               
                 นางดวงเดือน  เหมืองแก้ว                        น.ส.เจนจิรา  ชัยวรรณนุกูล                     นายธวัชชัย   กันทะวงศ์                                             นายภูวนัย  จ่อแก้ว
          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผช.พัสดุ     พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่่ ผช.จัดเก็บรายได้    พนักงานจ้างเหมา ผช.จัดเก็บรายได้               

                                                                 

                                                           

                                                                     

                                                              

 

 

 

 

Visitors: 118,502