กองช่าง

                                                

                                                                  
                                                              นายบรรจง  ป้องปัด
                                                              ผู้อำนวยการกองช่าง 

                                                                      

                                                                                                  
                    นายศิริชัย  นันทะแสง                                                          นายคะนอง  เมฆแสน                                             
                           นายช่างไฟฟ้า                                                                     นายช่างโยธา

                                                                                                                                                     นายพินิจ   บัวคำมา                                                              นายอดิเรก  ทิคำ 
                       พนักงานสูบน้ำพลังไฟฟ้า                                                            คนงานทั่วไป

 

Visitors: 11,726