กองช่าง
                                                                                                      
                                                                                                     นางสาวเอมอร กองโกย
                                                                                      หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
                                                                                                                                 ปลัดเทศบาล  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           นายศิริชัย นันทะแสง
                                                                                                          นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน
                                                                                                                             ผู้อำนวยการกองช่าง
 

                                                                      

                                                                                                                                         
                                                                         นายศิริชัย  นันทะแสง                                                                        นายคะนอง  เมฆแสน                                             
                                                                             นายช่างไฟฟ้าอาวุโส                                                                     นายช่างโยธาชำนาญงาน

                                                                                                                                          
                                                                                                                                    
                            นายพินิจ   บัวคำมา                                      นายอดิเรก  ทิคำ                               นางสาวศศิวิมล  อินทรโกศล                            นายนิรัญ  อุดตุ้ย
                       พนักงานสูบน้ำพลังไฟฟ้า                                     คนงานทั่วไป                            พนักงานจ้างเหมาช่วยนายช่างโยธา               นักงานจ้างเหมาช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

Visitors: 129,752