กองช่าง
                                                                                                       
                                                                                                      ส.ต.อ.สน้่น  จิณะไชย
                                                                                                                                 ปลัดเทศบาล  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                นายบรรจง  ป้องปัด                                                                                                                                                                                                                                                                 ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                                      

                                                                                                                                         
                                                                         นายศิริชัย  นันทะแสง                                                                        นายคะนอง  เมฆแสน                                             
                                                                             นายช่างไฟฟ้าอาวุโส                                                                     นายช่างโยธาชำนาญงาน

                                                                                                                                          
                                                                                                                                    
                            นายพินิจ   บัวคำมา                                      นายอดิเรก  ทิคำ                               นางสาวศศิวิมล  อินทรโกศล                            นายนิรัญ  อุดตุ้ย
                       พนักงานสูบน้ำพลังไฟฟ้า                                     คนงานทั่วไป                            พนักงานจ้างเหมาช่วยนายช่างโยธา               นักงานจ้างเหมาช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

Visitors: 118,502