หัวข้อเนื้อหา

                                    

                                         

                                                              

                                                                                                                                                                                        นางกุลสรา  เหมยปัน                                                                                                                  รักษาราชการแทน ผอ. กองการศึกษา


                                                           
                                                       นายวรรณพณธ์  บัวบาน 
                                                                        นักวิชาการศึกษา 

                                                                         
                  น.ส.ถนอมขวัญ  ศรีษะเกตุ                             น.ส.พยอม  ใจตา                             ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา  ทิคำ 
                                     ครู ค.ศ.1                                                ครู ค.ศ.2                                       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                                                                              
                  น.ส.กนกขวัญ  อิทธิภาพ                          น.ส.นิทยา  ทิพย์นางรอง
                              น.ส.แคทลิยา  บ่อแก้ว
                                    ครูผู้ดูแลเด็ก                                            ผู้ดูแลเด็ก                                                 ผู้ดูแลเด็ก  

                                                                         .
                 น.ส.สุมินตรา  ชุ่มแปง                                 น.ส.อัญธิกา  เต็มใจ                                   น.ส.ชนาพร  สุขหลอ
                                  ผู้ดูแลเด็ก                                              ผู้ดูแลเด็ก                                                 ผู้ดูแลเด็ก

                                                   

                                                                            

                                                                           

                                                                                  

 

Visitors: 11,727