หัวข้อเนื้อหา

                                                                                              

                                                                                                                
                                                                                                              ส.ต.อ.สนั่น  จิณะไชย
                                                                                                                                           ปลัดเทศบาล

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                    
                                                                                                             นางกุลสรา  เหมยปัน     
                                                                                                                   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน                                                                         
                                                                                                                                                                          ผอ. กองการศึกษา


                                           

                                                                                                           
                          นายวรรณพณธ์  บัวบาน                        ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา  ทิคำ                    น.ส.พรสวรรค์  บุญประเสริฐ                        นายชวน    ใจก๋อง                                                                
             นักวิชาการศึกษา                           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ         พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี              ภารโรง

                 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า

 

                                                                                                                                                       
                                                 น.ส.พยอม  ใจตา                                       น.ส.คัทลียา  บ่อแก้ว                                         น.ส.ณัฐฌาพร   ขยายเสียง                                
                                                                     ครู                                                              ผู้ดูแลเด็ก                                       พนักงานจ้างเหมาสอนภาษาอังฤกษ             

                                                                                                                       
                                                                            น.ส.สร้อยสุดา  พินมี                                               น.ส.ชนาพรรณ   สุขหลอ
                                                                              พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล                  พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล

                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า

                                                                                                          
                                                                น.ส.กนกขวัญ  อิทธิภาพ                                           น.ส.อัญธิกา  เต็มใจ
                                                                                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                         ผู้ดูแลเด็ก

                                                       
                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย

                                                                                                                                 
                                                                  น.ส.ถนอมขวัญ  ศรีษะเกตุ                                       น.ส.สุมินตรา  ชุ่มแปง     
                                                                                                ครู                                                                       ผู้ดูแลเด็ก

                                                   

                                                                            

                                                                           

                                                                                  

 

Visitors: 118,503