นโยบายการบริหาร


                                                    

      ข้าพเจ้านายอำพูน  ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า  ขอขอบคุณ พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลเวียงต้าทุกท่าน
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ข้าพเจ้าเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ซึ่งข้าพเจ้าจะตั้งใจบริหารงานเทศบาลตำบล
เวียงต้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ โดยบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วม โดยยึดระเบียบกฎหมาย  นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในตำบลเวียงต้า อย่างแท้จริง

                                                    นายอำพูน  ทิคำ
                                          นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า                                คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
                                        การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า  
                                        วันที่   ๘   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖
                                  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
                                              ..............................

เรียน  ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า   ที่เคารพตามที่เทศบาลตำบลเวียงต้าได้จัดให้มีการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เมื่อวันเสาร์ ที่   ๒๔  พฤศจิกายน    ๒๕๕๕    กระผม 
นายอำพูน  ทิคำ   ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  หมายเลข  ๑  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลเวียงต้า
ให้เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี   เพื่อบริหารงานเทศบาล  กระผมจะทำหน้าที่บริหารงานราชการ    ภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๕๐    ภายใต้กฏหมาย     ระเบียบต่าง  ๆ   และมติคณะรัฐมนตรี
อย่างเคร่งครัดจะทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้   ความสามารถ   ด้วยความเสียสละ   ยึดหลักความถูกต้อง
ของระเบียบ  กฎหมาย    โดยคำนึงถึงความโปร่งใส  สุจริต  เป็นธรรม   และตรวจสอบได้

         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  กำหนดไว้ว่า  “ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  ภายใน  ๓๐ วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”  นั้น
       
         บัดนี้   กระผม  นายอำพูน  ทิคำ    นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า   ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลเวียงต้า   โดยนโยบายนี้ตั้งอยู่บนกรอบ  และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล   ตามบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา  ๕๐  ดังนี้ 

๑.  ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

        ๑.๑ โดยจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ
        ๑.๒  จัดให้มีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอในการอุปโภค บริโภค

๒.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๒.๑   โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  ซ่อมแซมถนน สะพาน รางระบายน้ำ  พร้อมทั้งปรับปรุงระบบ
                   ไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล  ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐานรวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมถนน
                   เข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อการสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัย  โดยประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
                    อย่างทั่วถึง
          ๒.๒  ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะ  ให้ประชาชนออกกำลังกาย  เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ                                                              

๓.  ด้านการศึกษา   วัฒนธรรม  และประเพณี

          ๓.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ในระดับต่าง ๆ  ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ  ให้มีการจัดการเรียน  
                  การสอน  ให้ดียิ่งขึ้น   สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน  ให้มีคุณภาพ  เพียงพอต่อความต้องการ
                  ของนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส  เยาวชนในเขตเทศบาล
                  อย่างทั่วถึง   เพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครอง
         ๓.๒  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ให้สมบูรณ์แบบ   มีขีดความสามารถทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ   
                 และได้มาตรฐาน
         ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น เช่น งานประเพณี
                รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  งานประเพณีปีใหม่สบปุง ให้มีความยั่งยืน  สืบไป    
         ๓.๔   ส่งเสริม    บำรุงรักษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนเช่น
                 ประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย     

๔.  ด้านเศรษฐกิจ 
           ๔.๑  ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้ของครัวเรือน   โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
          ๔.๒ ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
                และเกษตรอินทรีย์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ผลผลิตทางการเกษตร  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต 

 ๕.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          ๕.๑  ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของชุมชน รักษาความสะอาด และการกำจัดขยะ
                  มูลฝอยอย่างถูกวิธี
         ๕.๒  ดูแลส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัยของประชาชน ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุ อย่างทั่วถึงและ
                เท่าเทียม    โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา    
         ๕.๓  จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็ว  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดต่อได้
                ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า
         ๕.๔  ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ และที่ไม่ดีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  

 ๖.  ด้านสังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

         ๖.๑  ส่งเสริมดูแล   สวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง   
                  มีคุณภาพชีวิตที่ดี   และสามารถพึ่งตนเองได้จัดให้มีรถรับ – ส่ง ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล  
         ๖.๒  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์    จะได้รับเบี้ยยังชีพ  ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคน     
                และทั่วถึง
         ๖.๓  ส่งเสริมปลูกฝัง ความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อย   ความปลอดภัยในชีวิต
                 และทรัพย์สิน     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกรูปแบบ
         ๖.๔  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล     และให้ความร่วมมือส่วนราชการต่าง  ๆ  ตลอดจนรณรงค์สร้างชุมชน
                 ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  
         ๖.๕  จัดให้มีการอบรม  สัมมนา  ทัศนศึกษาดูนอกสถานที่     เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพ  และ                                  ประสบการณ์แก่กลุ่มอาชีพ   กลุ่มสตรี  ผู้นำชุมชน   และในการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน                                   เทศบาล 

๗.  ด้านการเมือง   การบริหาร  

         ๗.๑  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต  โปร่งใส   สามารถตรวจสอบได้   โดยยึดหลักการบริหารงานตาม
                 หลักธรรมาภิบาล   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้า
        ๗.๒  เสริมสร้าง   พัฒนา ศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงต้า    ปรับปรุงสถานที่ทำงาน     
                 อุปกรณ์     เครื่องมือ   เครื่องใช้ในการให้บริการ ประชาชน   ให้สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  
                  เป็นธรรมและทั่วถึง  
        ๗.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน   มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น    การจัดทำแผนพัฒนา   
                การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
                จัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
       ๗.๔  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ
                และพนักงานจ้าง  สนับสนุนการศึกษา   การอบรมทุกระดับเพื่อรองรับการบริการในแต่ละด้าน
               เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
       ๗.๕  ส่งเสริม   สนับสนุน   กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร  ภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย  
               ในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาค
               ประชาสังคม                               

          นโยบาย   ทั้ง  ๗  ประการนี้  ที่กล่าวมาแล้วนั้น   ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน   
และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน    ในตำบลเวียงต้า      ดังนั้น   การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ   
แต่ละโครงการ สามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง  ๗  ประการ   และปัจจัยที่สำคัญคือ   การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วน    ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  

            กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล  
ประชาชน    ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง     และขอเรียนให้สมาชิกสภา
เทศบาล  ทุกท่านทราบว่า  กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น  และตั้งใจ  ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจาก
พี่น้องประชาชน  ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร  กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า 
ให้มีความเจริญก้าวหน้า  โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  โดยจะคำนึงถึง
ความถูกต้อง  ความเป็นธรรม  และบริหารงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบ  และที่สำคัญ  จะยึดเอาประโยชน์สุข
และความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

           กระผมขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล  แผนการดำเนินการ 
และตามนโยบายของรัฐบาล   ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส  และกระผม
เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผล
สำเร็จที่พึงประสงค์  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ  เพราะเป้าประสงค์ของเราทุกคนคือ
“ประโยชน์สุขของประชาชน”

                                              จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเวียงต้าทราบ

                                                                                                               .........ขอขอบคุณ........

 
Visitors: 118,502