วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ภารกิจของเทศบาล

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

     (๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ  
     (๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
     (๓) การสาธารณูปการ
     (๔) การควบคุมอาคาร     
     (๕) การผังเมือง
     (๖) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
     (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     (๘) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) การจัดการศึกษา
     (๒) การส่งเสริมกีฬา
     (๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
     (๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) การักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     (๒) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
     (๓) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     (๔) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     (๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิจของราษฎร
     (๒) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
     (๓) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
     (๔) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
          และสิ่งแวดล้อม
     (๒) การดูแลที่สาธารณะ
     (๓) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น

๗. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
     (๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     (๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

        ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ได้โดยการจัดทำแผนพัฒนากำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานแต่ละด้านให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาอำเภอฯ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาล

 
 
  

อำนาจหน้าที่

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด
      ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 
 
                                        เวียงต้าน่าอยู่   ความรู้ทันสมัย   ใส่ใจทรัพย์กรธรรมชาติ 
                                ส่งเสริมวัฒนธรรม  พัฒนาคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจแบบพอเพียง
                                
 

     เวียงต้าน่าอยู่      เป็นตำบลทีี่มีความสงบ เรียบร้อย สะอาด สะดวก สวยงาม สามัคคี สมบูรณ์
                             และทุกคนที่ส่วนร่วม

ืืืื               
     ความรู้ทันสมัย       
การศึกษามีความครอบคลุมทั่วถึง อุปกรณ์การเรียน การสอน ทันยุค
                                ทันสมัย ให้คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

               
     ใส่ใจทรัพย์กรธรรมชาติ   
มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่ดี  เพื่อให้มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                             ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งทรัพยากร ดิน น้ำ และป่าไม้    
  

     ส่งเสริมวัฒนธรรม    มีการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงามและทรงคุณค่า มาแต่อดีต                                                                        ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตำบลเวียงต้า

              
     พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง มีความปลอดภัยจากพาหะนำโรคต่างๆ มีความครอบครัว

                                    ที่อบอุ่น  ชุมชน  เข้มแข็ง และปลอดยาเสพติด

               
    เศรษฐกิจแบบพอเพียง   
มีการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาการเกษตร                                                                                   มีการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

Visitors: 118,502