โครงสร้างองค์กร

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นเทศบาลตำบลเวียงต้า 

 โครงสร้างอำนาจหน้าที่  และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

หน่วยงาน   เทศบาลตำบลเวียงต้า 

ที่อยู่ อาคาร        -           เลขที่     45                 หมู่ที่      3       ถนน               -             

ตำบล    เวียงต้า               อำเภอ               ลอง                จังหวัด             แพร่         

รหัสไปรษณีย์             54150   

โทรศัพท์                   054 656 555     โทรสาร       054   656   599      

อีเมล์       wiangta@hotmail.com  


                                                                              โครงสร้างผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงต้า

                
                                       


                                                                                  โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า


                                          


โครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น 1 สำนัก 3 กอง  ได้แก่  1. สำนักปลัดเทศบาล

                                                            2. กองคลัง

                                                            3. กองช่าง

                                                            4 กองการศึกษา
Visitors: 129,752