จัดซื้อจัดจ้าง

 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านสันติสุข หมู่ที่9 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก
150 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  15/07/2564 
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้า บ้านแสนทอง บริเวณบ้านนายเจริญ ขันมะณี ขนาดสูง
2.50 เมตร ยาว 37.0 เมตร หนา 0.25 เมตร บ้านแสนทอง ม.10   25/01/2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำดิบ จากถนนน้ำริน-บ้านแป้น ถึงบ้านนายตุ้ม แก้วราช ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.บ้านน้ำดิบ ม.4  25/01/2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายนาบาง บ้านแสนทอง ม.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
347.00 ลบ.ม.  20/01/2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แจม บ้านน้ำดิบ ม.4 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
470.00 ลบ.ม.  20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 64.00 เมตร
สูง 1.00 เมตร เริ่มจากบ้านนายพงศ์ศิริ กันทะวงศา ถึงบ้านนายสุขสันต์ กะสาย ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 17.00 เมตร สูง 1.00 เมตร เริ่มจากบ้านนายผจญ เพชรร่องทอง ถึงถนน คสล. บ้านเหล่า ม.2 19/01/2563
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 สายที่ 1 จากนานายพัฒน์ เป็กษา ถึงนา
นางจำปี เครือคำเฮียง ขนาดกว้างใน 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร  19/01/2564
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแสนทอง ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9/12/2563
โครงการก่อสร้างป้องกันพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้าบริเวณสะพานขนาดพนังสูง 2.50 เมตร ยาว 35.0 เมตร
หนา 0.25 เมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.0 เมตร บ้านแหลง 
ม.5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่    02/12/2563
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าบงเหนือจาก นานายเทียบ คนหลัก ถึง นานายจรัส
สุขหลอ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร ความยาว 240 เมตร บ้านแหลง ม.5 
ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่   02/12/2563
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 จากบ้านนางแฝง ผัดหล้า ถึงบ้าน
นายป้อ แสนเขียว   26/10/2563 
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 จากบ้านนายปรเมศว์ คำอู ถึงบ้าน
นายสองเมือง วงค์แก้ว 26/10/2563
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกสายแม่แจม หมู่ที่ 4  29/09/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านม่อน หมู่ที 3 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  24/09/2563
โครงการก่อสร้างเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงสูบน้ำบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 24/09/2563 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวด พิพัฒน์คุณาพร ถึงบ้านนายสันติ มิ่งมา บ้านเหล่า
หมู่ที่ 2
  24/09/2563
โครงการซ่อมแซมคอท่อหลอดเหลี่ยม คสล ห้วยแม่แหลงน้อย ปริมาณดินถมหรือทรายแม่น้ำไม่น้อยกว่า
270 ลบ.ม. บ้านหัวฝายหมู่ที่ 7
 21/09/2563
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทรุดตัว บริเวณคอท่อหลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยแม่แหลงน้อย บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 7
  21/09/2563
โครงการถมดิน จำนวน 2 จุด บ้านผาลาย หมู่ที่ 6  21/09/2563 
โครงการซ่อมแซมคอสะพาน คสล ห้วยแม่ทรายผง ปริมาณดินถมหรือทรายแม่น้ำไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 
21/09/2563  
โครงการทำสะพานไม้ชั่วคราวข้ามห้วยแม่ต้า บ้านเหล่า หมู่ที 2  21/09/2563
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก จำนวน 6 สาย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม สายที่ 1
สายแม่ทะตะวันตก 2. สายแม่ทะตะวันออก  3. สายแม่พร้าเหนือ 4. สายร่องมะแป้น 5. สายนาราม 6. สายแม่นากุล
บ้านเหล่าเหมู่ที่ 2
  21/09/2563
โครงการซ่อมแซมคอท่อหลอดเหลี่ยม คสล ห้วยแม่ทะเหนือ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2  21/09/2563
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก 4 สาย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. สายที่ 1 สายห้วยแมง
2. สายห้วยปุง 3. สายหลงคอก 4. สายนาใหม่ บ้านแป้น หมู่ที่ 1
 
21/09/2563
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จากบ้านนายฉลอง จัตสาร ถึงหัวสะพานข้ามห้วยแม่ต้า หมู่ที่ 4  11/09/2563

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จากบ้านนายประชัน วงค์เยอ ถึงบ้านนายถนอม พงค์ไพร
 บ้านเหล่า หมู่ที่ 2
 11/09/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทอง ม.10 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/7/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าบงเหนือ
บ้านแหลง หมู่ที่ 5 จากนานายเทียบ คนหลัก ถึงนานายจำรัส สุขหลอ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร
ความยาว 240 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gidding)  29/7/2563 
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่จะเรียง บริเวณนานายกิมแส ธรรมจินดา บ้านเหล่า หมู่ที่2  20/07/2563
ระกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะและหลังคาโดยสาร ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16/07/2563
กเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าบงเหนือ บ้านแหลง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทองหมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2563
  โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 120.00 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 19/6/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าบงเหนือ 
บ้านแหลง หมู่ที่ 5 จากนานายเทียบ คนหลัก ถึง นานายจำรัส สุขหลอ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 
เมตร ความยาว 240 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/6/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทอง ม.10 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/6/2563
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 จากนานางบุญพริ้ง ธิฟู ถึงนานายจันทร์ พรมมิ่ง 
ขนาดกว้างใน 1.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร   18/6/2563 
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กห้วยป่าบงเหนือ บ้านแหลง หมู่ที่ 5 จากนานายเทียบ คนหลัก ถึงนานายจำรัส สุขหลอ
กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร ความยาว 240 เมตร   18/6/2563 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 สายที่ 2 จากนานายพงศกร ติใจ
ถึงนานางวิไลวรรณ เมือกเต็ม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.01 เมตร ความยาว
110.00 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  28/05/2563
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตาดหมูเน่าบ้านหัวฝาย ม.7 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
จังหวัดแพร่  08/05/2563 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาย ม.6 สาย 1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  7/4/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาย ม.6 สาย 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  7/4/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 22 ม. 
ยาว 44 ม. เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding)  16/03/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ 8 สายที่2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  11/03/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ 3 สายที่2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 11/03/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านม่อน หมู่ที่3 สายที่ 1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  21/02/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่8 สายที่1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 21/02/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่ตุ้ม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8  28/01/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยกอก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8  28/01/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางศรีทอน จักรวี ถึงสวนนายเหรียญทอง นันตา
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9
  14/01/2563
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุกพร้อมวางท่อ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 จากฟาร์มสุกรนายอำพูน ทิคำ ถึง ห้วยแม่แหลงหลวง
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย 153.00 ตร.ม.
  14/01/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยป่าไร่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9  14/01/2563
Visitors: 129,752