จัดซื้อจัดจ้าง

 

   

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
                เสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ที่ 3 (เอกสารแนบ)   19/6/2560

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก
                   คอนกรีต จำนวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ) (สรุปประมาณราคา) 13/1/2560

 
   

   ประกาศเทศบาล ตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงาน
                เทศบาลตำบลเวียงต้า  หมู่ที่ 3   (ประกาศ) (สรุปประมาณราคา)  4/1/60

 
   

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู
                   ลำเหมืองสายตะวันออก บ้านแสนทอง ม.10       (เอกสารแนบ)  28/12/2559

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
        บ้านน้ำดิบหมู่ที่ 4
(เอกสารแนบ)     สรุปประมาณราคา  23/8/2559 

 
   

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางนิตยา
        จุดสิ้นสุดโครงการลำห้วย  
แม่ต้า หมู่ที่ 9 (เอกสารแนบ) สรุปประมาณราคา 27/7/2559

 
   

   วิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8  (เอกสารแนบ) 25/7/2559

 
   

   วิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาผักสาบ หมู่ที่ 2  (เอกสารแนบ) 05/07/2559

 
   

   วิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เอกสารแนบ)   29/06/2559

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 1,2,3 (ครั้งที่ 2)
        (เอกสารแนบ) สรุปประมาณราคา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่3       22/06/2559

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 5,6,9 (รอบ2)
        (เอกสารแนบ) เอกสารประมาณราคา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6    หมู่ที่ 9 22/06/2559

 
       วิธีตกลงราคาโครวการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (เอกสารแนบ)   20/06/2559   
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเรียงหินยาแนวฝายน้ำล้นตาดหมูเน่า
        หมู่ที่ 7 (เอกสารแนบ)  06/20/2559
 
       วิธีตกลงราคาโครงการ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (เอกสารแนบ)
        17/06/2559
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1,2,3 
        (เอกสารแนบ) (สรุปประมาณราคา หมู่ 1 หมู่ 2  หมู่ 3) 06/06/2559
 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 5, 6, 9 
        (เอกสารแนบ) (สรุปประมาณราคา หมู่5 หมู่ 6 หมู่9) 06/06/2559

 
   

   โครงการ ดาดลำเหมืองสายแม่แจมโดยวิธีตกลงราคา (เอกสารแนบ)  26/4/2559

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรสามแยกบ้านน้ำดิบ ม4
         (เอกสารแนบ, แบบสรุปราคา)     4/3/2559

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล
        ขนาดใหญ่มากด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสารแนบ) (เอกสารสรุปราคา แนบ1 แนบ 2 แนบ3 
         แนบ4 แนบ5 )   (เอกสารคุณลักษณะ แนบ1  แนบ2  แนบ3   แนบ4 ) 12/11/2558

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
         และการติดตั้ง
(ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)  (แบบสรุปค่าใช้จ่าย, รายละเอียดเฉพาะ1,
          รายละเอียดเฉพาะ2)         28/10/2558

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง
        ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผาลาย หมู่ที่ 6
         (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)  14/9/58

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารศูนย์
       พัฒนาเด็กกเล็กบ้านแสนทองหลังเก่า (เอกสารแนบ) 13/9/58

 
   

   ประกาศเทศ่่บาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเดิม
       ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) (สายบ้านม่อน - บ้านหัวฝาย)
        (เอกสารแนบ)  8/9/58

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
             (เอกสารแนบ)   25/9/58

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง    
       (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)         14/9/2558

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
        พนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พร้า หมู่ที่2 (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)
        7/9/58

 
       ประกาศเทศบาลตำาบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
          (เอกสารแนบ)   (แบบสรุปราคา)         27/8/58
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       27/8/58
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
        24/8/58
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
       ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       6/8/58
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
       ลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยไข หมู่ที่ 6 (รายละเอียดแนบ) 
        (แบบสรุปราคา)  6/8/58
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
       คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       6/8/59
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
       ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา1 , 2
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
       รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา) 
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
       ประปา หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
        เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐  (รายละเอียดแนบ) (แบบสรุปราคา)
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
        ติกคอนกรีต สายบ้านผาลาย หมู่ที ๖  (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
       จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
       (รายละเอียดแนบ)       (รายละเอียด)   (แบบสรุปราคา 1 ,แผ่น 2)
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
         (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา 1, แผ่น 2)
 
        ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก
         คอนกรีต สายบ้านน้ำดิบ - บ้านผาคัน   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก
        คอนกรีต 
สายบ้านผาลาย หมู่ที่ 6   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ
        สถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า  (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
      ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
        ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา 1 , แผ่น 2,
        แผ่นที่ 3) 
 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิม
        ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 
       (รายละเอียดแนบ) (แบบสรุปราคา โครงการ1  สรุปราคาโครงการ 2  แผ่น 2  
        โครงการ 3 โครงการ4

 
   

  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์
       บรรทุกขยะ  แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน    (รายละเอียดแนบ)
       (แบบสรุปราคา)

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า แก้ไขตัดข้อความในประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
       (รายละเอียดแนบ)  

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์
       บรรทุกเทท้าย ติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  (รายละเอียดแนบ)               

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า แก้ไขตัดข้อความในประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ติดเครน
        (รายละเอียดแนบ  

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาจ้างถนน และรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
       ของเทศบาลตำบลเวียงต้า  (จำนวน 6 โครงการ)    (รายละเอียดสารแนบ) (แบบสรุปราคา
       โครงการ1 โครงการ2  โครงการ3  โครงการ4  โครงการ5  โครงการ 6

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง ของเทศบาลตำบล
       เวียงต้า   หมู่ที่ 4

 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
       (ห้วยป่าไร่) 

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
        (สายบ้านน้ำดิบ - 
บ้านผาคัน)   หมู่ที่ 9 ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)

 
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
       คอนกรีต (สายบ้านม่อน -
 บ้านเวียง)  หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)

 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แก้ไขประกาศประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
       (สายบ้านม่อน - บ้านเวียง) หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)
 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้่า  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8    
   

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        บ้านแสนทอง
  หมู่ที่ 10 

 
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รายละเอียดแนบด้านล่าง)      
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3   
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10