จัดซื้อจัดจ้าง

 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 จากบ้านนางแฝง ผัดหล้า ถึงบ้าน
นายป้อ แสนเขียว   26/10/2563 
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 จากบ้านนายปรเมศว์ คำอู ถึงบ้าน
นายสองเมือง วงค์แก้ว 26/10/2563
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกสายแม่แจม หมู่ที่ 4  29/09/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านม่อน หมู่ที 3 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  24/09/2563
  โครงการก่อสร้างเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงสูบน้ำบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 24/09/2563 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวด พิพัฒน์คุณาพร ถึงบ้านนายสันติ มิ่งมา บ้านเหล่า หมู่ที่ 2  24/09/2563
โครงการซ่อมแซมคอท่อหลอดเหลี่ยม คสล ห้วยแม่แหลงน้อย ปริมาณดินถมหรือทรายแม่น้ำไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. บ้านหัวฝายหมู่ที่ 7 21/09/2563
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทรุดตัว บริเวณคอท่อหลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยแม่แหลงน้อย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7
21/09/2563
โครงการถมดิน จำนวน 2 จุด บ้านผาลาย หมู่ที่ 6  21/09/2563 
โครงการซ่อมแซมคอสะพาน คสล ห้วยแม่ทรายผง ปริมาณดินถมหรือทรายแม่น้ำไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. หมู่ที่ 9  21/09/2563  
 21/09/2563
โครงการทำสะพานไม้ชั่วคราวข้ามห้วยแม่ต้า บ้านเหล่า หมู่ที 2  21/09/2563
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก จำนวน 6 สาย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม สายที่ 1 สายแม่ทะตะวันตก 2. สายแม่ทะตะวันออก  3. สายแม่พร้าเหนือ 4. สายร่องมะแป้น 5. สายนาราม 6. สายแม่นากุล บ้านเหล่าเหมู่ที่ 2  21/09/2563
โครงการซ่อมแซมคอท่อหลอดเหลี่ยม คสล ห้วยแม่ทะเหนือ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2  21/09/2563
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก 4 สาย ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. สายที่ 1 สายห้วยแมง  2. สายห้วยปุง 3. สายหลงคอก
4. สายนาใหม่ บ้านแป้น หมู่ที่ 1
 
21/09/2563
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จากบ้านนายฉลอง จัตสาร ถึงหัวสะพานข้ามห้วยแม่ต้า หมู่ที่ 4  11/09/2563

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จากบ้านนายประชัน วงค์เยอ ถึงบ้านนายถนอม พงค์ไพร บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 11/09/2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทอง ม.10 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/7/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าบงเหนือ
บ้านแหลง หมู่ที่ 5 จากนานายเทียบ คนหลัก ถึงนานายจำรัส สุขหลอ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร
ความยาว 240 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gidding)  29/7/2563 
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่จะเรียง บริเวณนานายกิมแส ธรรมจินดา บ้านเหล่า หมู่ที่2  20/07/2563
ระกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะและหลังคาโดยสาร ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16/07/2563
กเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าบงเหนือ บ้านแหลง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทองหมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2563
  โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 120.00 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 19/6/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยป่าบงเหนือ 
บ้านแหลง หมู่ที่ 5 จากนานายเทียบ คนหลัก ถึง นานายจำรัส สุขหลอ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 
เมตร ความยาว 240 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/6/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทอง ม.10 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/6/2563
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 จากนานางบุญพริ้ง ธิฟู ถึงนานายจันทร์ พรมมิ่ง 
ขนาดกว้างใน 1.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร   18/6/2563 
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กห้วยป่าบงเหนือ บ้านแหลง หมู่ที่ 5 จากนานายเทียบ คนหลัก ถึงนานายจำรัส สุขหลอ
กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร ความยาว 240 เมตร   18/6/2563 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 สายที่ 2 จากนานายพงศกร ติใจ
ถึงนานางวิไลวรรณ เมือกเต็ม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.01 เมตร ความยาว
110.00 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  28/05/2563
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตาดหมูเน่าบ้านหัวฝาย ม.7 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
จังหวัดแพร่  08/05/2563 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาย ม.6 สาย 1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  7/4/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาย ม.6 สาย 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  7/4/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 22 ม. 
ยาว 44 ม. เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding)  16/03/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ 8 สายที่2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  11/03/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ 3 สายที่2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 11/03/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านม่อน หมู่ที่3 สายที่ 1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  21/02/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่8 สายที่1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 21/02/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่ตุ้ม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8  28/01/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยกอก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8  28/01/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางศรีทอน จักรวี ถึงสวนนายเหรียญทอง นันตา
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9
  14/01/2563
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุกพร้อมวางท่อ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 จากฟาร์มสุกรนายอำพูน ทิคำ ถึง ห้วยแม่แหลงหลวง
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย 153.00 ตร.ม.
  14/01/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยป่าไร่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9  14/01/2563
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ขายพัสดุของทางราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20/11/2562
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น  26/09/2562
โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  23/08/2562
โครงการจ้างเหมาถมพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4  02/08/2562
โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านม่อน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  24/07/2562 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพิงบ้านแหลงหมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/07/2562 
ครงการปรับปรุงศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7  28/06/2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 4 จากบ้านนายอุดม จอมใจ ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ถาวร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร บ้านผาลาย หมูที่ 6 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  19/06/2562 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 จากบ้านนางกานดา เจริญผล ถึงบ้านนายสนอง เชียงเหงา กว้าง 3.00 กว้าง ยาว 15.0 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร บ้านผาลาย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 19/06/2562 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 จากบ้านนายบัญชา วิวัฒนาภักดี ถึงบ้านนายนวลคำผง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 206.50 
ตารางเมตร บ้านผาลาย หมู่ที่ 6  13/06/2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่1 จากบ้านนางหวัง สีม่วง ถึงบ้านนายสมคิด ปะอ้าย กว้าง4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร
บ้านผาลาย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่   28/05/2562 

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝายบ้านแป้น ม.1 ขนาดสูง 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  13/05/2562

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านผาลาย โดยก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. เหล็กรูปตัวยู คลองสาขาขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 155.00 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จัหวัดแพร่
 02/05/2562 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้าอำเภอลอง จังหวัดแพร่   02/05/2562
โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งห้วยแม่พร้า ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.02 เมตร จากบ้านนายบวร ทองติ๊บ ถึงบ้านนายสฤษดิ์ชัย วีจันทร์
บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง 
จังหวัดแพร่   12/03/2562 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก จากบ้านนายทรง กันทะจันทร์ ถึงนานายสุพัฒน์  ทองติ๊บปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 525.00 ลบ.ม. บ้านแสนทอง
 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 6/3/2562 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ทามสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ขนาดสันฝายยาว 50.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 บ้านแสนทองหมู่ที่ 10 โดยใช้เครื่องจักรกล
ของ อบจ. ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16/01/2562
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเวียงต้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  11/01/2562
Visitors: 116,006