จัดซื้อจัดจ้าง

 

       
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่นากุล ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 793.00 ลบ.ม. บ้านเหล่าศรีภูมิ
หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่  23/11/2561
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
600.00 ตารางเมตรเริ่มจาก บ้านนายพรหมมา สิงห์บุตร ถึงบ้านนายเสวก ใจปัญญา บ้านแป้น หมู่ที่ 1 
ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่   6/11/2561
 
    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านม่อน หมู่ที่ 3  19/10/2561  
    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4   19/10/2561  
    คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ-ปลดประกาศ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   19/10/2561
 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.19-001 บ้านผาลายหมู่ที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,173 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)   18/10/2561
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาลาย หมู่ที่ 6  17/10/2561  
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านผาลาย หมู่ที่ 6 บ้านผาลาย ตำบลเวียงต้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/2561
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาลาย หมู่ที่ 6  2/10/2561  
  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรางริน กันสาด อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า  10/9/2561  
  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บของ โรงรถ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 10/9/2561  
  ครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ห้องประชาสัมพันธือาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า 10/9/2561   
  โครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า น้านม่อนหมู่ที่ 3  20/8/2561  
  โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาลตำบลเวียงต้า ตามแบบแปลนของเทศบาลเวียงต้า  20/7/2561  
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสายใจ กันทะสอน 
ถึงบ้านนางสาวอูน เครือปิยะ บ้านผาลาย หมูที่ 6 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,120.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29/06/2561
 
  โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  21/06/2561  (ยกเลิก 22/06/2561)   
  โครงการ ต่อเติมศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 19/06/2561  
  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1/6/2561  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านม่อน  21/5/2561  
  โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณนานายวิโรจน์ เมืองเต็ม บ้านน้ำดิบ หมู่ที่4 21/5/2561  
  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลง หมู่ที่ 5   05/03/2561  
  โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นพระธาตุดอยโตน (ช่วงต่อขยาย) บ้านหัวฝาย    05/03/2561  
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านม่อน
หมู่ที่ 3 สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,600.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้านนายเรืองยศ
มณีวงค์ยอดคำ ถึงบ้านนายอุดม เกียรติอุดม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/02/2561
 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านม่อน
หมู่ที่ 3 สายที่ 2 (ซอย2)  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้านนายอเนก
ใจใส ถึงบ้านนางอนงค์ จินดาฟอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2561
 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผาลาย
หมู่ที่ 6 สายที่ 1 (ซอย1) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 538.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้าน
นายณรงค์ ยืนคง ถึงบ้านนางคำมวน สินธุ์สงคราม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2561
 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผาลาย
หมูที่ 6 สายที่2 (ซอย5) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 - 5.00 ม. ยาว 422.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,676.00 ตร.ม. เริ่มจากบ้าน
นายประเสริฐ วันดี ถึงบ้านนายสมบัติ ภิวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/02/2561
 
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหล่าศรีภูมิ
หมู่ที่ 8 สายที่ 1 (ซอยบ้านผู้ใหญ่) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 218.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 904.00 ตร.ม. เริ่มจากถนน
ลาดยางสายน้ำริน - บ้านแป้น ถึง บ้านนายปี๋ ในพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2561 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหล่าศรีภูมิ
หมู่ที่ 8 สายที่ 2 (ซอยศาลาหมูู่บ้าน) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. เริ่มจากถนน
ลาดยางสายน้ำริน - บ้านแป้น ถึง บ้านนางรำพัน ติสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2561 

 
 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 13/02/2560

 
 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (ประกาศ 30/01/2561)

 
 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  (ประกาศ 19/01/2561)

 
 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายห้วยปุง  (ประกาศ 10/01/2561) 

 
   

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะอันตรายบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาล
 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
จังหวัดแพร่   (ประกาศ 12/12/2560)

 
    จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายข้างฌาปนสถานบ้านเหล่า ถึงนานายประนอม วันสาย
   (ประกาศ 12/12/2560)
 
   

 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายนาผักสาบถึงห้วยแม่ทะ    (ประกาศ12/12/2560)

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ที่ 3 (เอกสารแนบ)   19/6/2560

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ) (สรุปประมาณราคา) 13/1/2560

 
   

ประกาศเทศบาล ตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า  หมู่ที่ 3
  (ประกาศ) (สรุปประมาณราคา)  4/1/60

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู  ลำเหมืองสายตะวันออก บ้านแสนทอง ม.10   
   (เอกสารแนบ)  28/12/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  บ้านน้ำดิบหมู่ที่ 4 (เอกสารแนบ)   
 สรุปประมาณราคา  23/8/2559 

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางนิตยา  จุดสิ้นสุดโครงการลำห้วย  แม่ต้า หมู่ที่ 9
(เอกสารแนบ) สรุปประมาณราคา 27/7/2559

 
   

วิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8  (เอกสารแนบ) 25/7/2559

 
   

วิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาผักสาบ หมู่ที่ 2  (เอกสารแนบ) 05/07/2559

 
   

วิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เอกสารแนบ)   29/06/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 1,2,3 (ครั้งที่ 2)  (เอกสารแนบ) สรุปประมาณราคา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่3   
   22/06/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 5,6,9 (รอบ2)   (เอกสารแนบ) เอกสารประมาณราคา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
 
 หมู่ที่ 9 22/06/2559

 
     วิธีตกลงราคาโครวการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (เอกสารแนบ)   20/06/2559   
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเรียงหินยาแนวฝายน้ำล้นตาดหมูเน่า  หมู่ที่ 7 (เอกสารแนบ)  06/20/2559  
    วิธีตกลงราคาโครงการ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (เอกสารแนบ)    17/06/2559  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1,2,3  (เอกสารแนบ) (สรุปประมาณราคา หมู่ 1 หมู่ 2  หมู่ 3) 06/06/2559  
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 5, 6, 9 (เอกสารแนบ) (สรุปประมาณราคา หมู่5 หมู่ 6 หมู่9) 06/06/2559

 
   

โครงการ ดาดลำเหมืองสายแม่แจมโดยวิธีตกลงราคา (เอกสารแนบ)  26/4/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรสามแยกบ้านน้ำดิบ ม4  (เอกสารแนบ, แบบสรุปราคา)     4/3/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล   ขนาดใหญ่มากด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสารแนบ)
(เอกสารสรุปราคา แนบ1 แนบ 2 แนบ3 
 แนบ4 แนบ5 )   (เอกสารคุณลักษณะ แนบ1  แนบ2  แนบ3   แนบ4 ) 12/11/2558

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้ง (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) 
 (แบบสรุปค่าใช้จ่าย, รายละเอียดเฉพาะ1 รายละเอียดเฉพาะ2)         28/10/2558

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผาลาย หมู่ที่ 6 (เอกสารแนบ)(แบบสรุปราคา)  14/9/58

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารศูนย์  พัฒนาเด็กกเล็กบ้านแสนทองหลังเก่า (เอกสารแนบ) 13/9/58

 
   

ประกาศเทศ่่บาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเดิม  ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) (สายบ้านม่อน - บ้านหัวฝาย)
    (เอกสารแนบ)  8/9/58

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   (เอกสารแนบ)   25/9/58

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง   (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)         14/9/2558

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง พนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พร้า หมู่ที่2 (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)
        7/9/58

 
    ประกาศเทศบาลตำาบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง   (เอกสารแนบ)   (แบบสรุปราคา)         27/8/58  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       27/8/58
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
        24/8/58
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       6/8/58
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยไข หมู่ที่ 6 (รายละเอียดแนบ) 
        (แบบสรุปราคา)  6/8/58
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       6/8/59
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา1 , 2  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา)   
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ  ประปา หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)   
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐  (รายละเอียดแนบ) (แบบสรุปราคา)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาลาย หมู่ที ๖  (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๗ แรงม้า
จำนวน ๑ คัน  (รายละเอียดแนบ)       (รายละเอียด)   (แบบสรุปราคา 1 ,แผ่น 2)
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา 1, แผ่น 2)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำดิบ - บ้านผาคัน   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาลาย หมู่ที่ 6   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ สถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า  (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา 1 , แผ่น 2,
        แผ่นที่ 3) 
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิม  ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (รายละเอียดแนบ) (แบบสรุปราคา โครงการ1
 สรุปราคาโครงการ 2  แผ่น 2  
 โครงการ 3 โครงการ4

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะ  แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
  (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา)

 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า แก้ไขตัดข้อความในประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  (รายละเอียดแนบ)  

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกเทท้าย ติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ
จำนวน 1 คัน  (รายละเอียดแนบ)               

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า แก้ไขตัดข้อความในประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ติดเครน (รายละเอียดแนบ  

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาจ้างถนน และรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ของเทศบาลตำบลเวียงต้า  (จำนวน 6 โครงการ)
   (รายละเอียดสารแนบ) (แบบสรุปราคา  โครงการ1 โครงการ2  โครงการ3  โครงการ4  โครงการ5  โครงการ 6

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง ของเทศบาลตำบล   เวียงต้า   หมู่ที่ 4

 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  (ห้วยป่าไร่) 

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านน้ำดิบ - บ้านผาคัน)   หมู่ที่ 9
ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (สายบ้านม่อน - บ้านเวียง)  หมู่ที่ 3
ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)

 
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แก้ไขประกาศประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านม่อน - บ้านเวียง) หมู่ที่ 3
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)
 
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้่า  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8    
   

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านแสนทอง  หมู่ที่ 10 

 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รายละเอียดแนบด้านล่าง)      
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3   
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10