จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 13/02/2560

 
 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 (ประกาศ 30/01/2561)

 
 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  (ประกาศ 19/01/2561)

 
 

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายห้วยปุง  (ประกาศ 10/01/2561) 

 
   

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขยะอันตรายบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาล
 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
จังหวัดแพร่   (ประกาศ 12/12/2560)

 
    จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายข้างฌาปนสถานบ้านเหล่า ถึงนานายประนอม วันสาย
   (ประกาศ 12/12/2560)
 
   

 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายนาผักสาบถึงห้วยแม่ทะ    (ประกาศ12/12/2560)

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ที่ 3 (เอกสารแนบ)   19/6/2560

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ) (สรุปประมาณราคา) 13/1/2560

 
   

ประกาศเทศบาล ตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า  หมู่ที่ 3
  (ประกาศ) (สรุปประมาณราคา)  4/1/60

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู  ลำเหมืองสายตะวันออก บ้านแสนทอง ม.10   
   (เอกสารแนบ)  28/12/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  บ้านน้ำดิบหมู่ที่ 4 (เอกสารแนบ)   
 สรุปประมาณราคา  23/8/2559 

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางนิตยา  จุดสิ้นสุดโครงการลำห้วย  แม่ต้า หมู่ที่ 9
(เอกสารแนบ) สรุปประมาณราคา 27/7/2559

 
   

วิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8  (เอกสารแนบ) 25/7/2559

 
   

วิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาผักสาบ หมู่ที่ 2  (เอกสารแนบ) 05/07/2559

 
   

วิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เอกสารแนบ)   29/06/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 1,2,3 (ครั้งที่ 2)  (เอกสารแนบ) สรุปประมาณราคา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่3   
   22/06/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 5,6,9 (รอบ2)   (เอกสารแนบ) เอกสารประมาณราคา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
 
 หมู่ที่ 9 22/06/2559

 
     วิธีตกลงราคาโครวการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (เอกสารแนบ)   20/06/2559   
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเรียงหินยาแนวฝายน้ำล้นตาดหมูเน่า  หมู่ที่ 7 (เอกสารแนบ)  06/20/2559  
    วิธีตกลงราคาโครงการ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (เอกสารแนบ)    17/06/2559  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1,2,3  (เอกสารแนบ) (สรุปประมาณราคา หมู่ 1 หมู่ 2  หมู่ 3) 06/06/2559  
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 5, 6, 9 (เอกสารแนบ) (สรุปประมาณราคา หมู่5 หมู่ 6 หมู่9) 06/06/2559

 
   

โครงการ ดาดลำเหมืองสายแม่แจมโดยวิธีตกลงราคา (เอกสารแนบ)  26/4/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรสามแยกบ้านน้ำดิบ ม4  (เอกสารแนบ, แบบสรุปราคา)     4/3/2559

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล   ขนาดใหญ่มากด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสารแนบ)
(เอกสารสรุปราคา แนบ1 แนบ 2 แนบ3 
 แนบ4 แนบ5 )   (เอกสารคุณลักษณะ แนบ1  แนบ2  แนบ3   แนบ4 ) 12/11/2558

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้ง (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) 
 (แบบสรุปค่าใช้จ่าย, รายละเอียดเฉพาะ1 รายละเอียดเฉพาะ2)         28/10/2558

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผาลาย หมู่ที่ 6 (เอกสารแนบ)(แบบสรุปราคา)  14/9/58

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารศูนย์  พัฒนาเด็กกเล็กบ้านแสนทองหลังเก่า (เอกสารแนบ) 13/9/58

 
   

ประกาศเทศ่่บาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเดิม  ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) (สายบ้านม่อน - บ้านหัวฝาย)
    (เอกสารแนบ)  8/9/58

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   (เอกสารแนบ)   25/9/58

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง   (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)         14/9/2558

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง พนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พร้า หมู่ที่2 (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)
        7/9/58

 
    ประกาศเทศบาลตำาบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง   (เอกสารแนบ)   (แบบสรุปราคา)         27/8/58  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       27/8/58
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
        24/8/58
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       6/8/58
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยไข หมู่ที่ 6 (รายละเอียดแนบ) 
        (แบบสรุปราคา)  6/8/58
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
       6/8/59
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา1 , 2  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา)   
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ  ประปา หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)   
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐  (รายละเอียดแนบ) (แบบสรุปราคา)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาลาย หมู่ที ๖  (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๗ แรงม้า
จำนวน ๑ คัน  (รายละเอียดแนบ)       (รายละเอียด)   (แบบสรุปราคา 1 ,แผ่น 2)
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา 1, แผ่น 2)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำดิบ - บ้านผาคัน   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาลาย หมู่ที่ 6   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ สถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า  (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา 1 , แผ่น 2,
        แผ่นที่ 3) 
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิม  ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (รายละเอียดแนบ) (แบบสรุปราคา โครงการ1
 สรุปราคาโครงการ 2  แผ่น 2  
 โครงการ 3 โครงการ4

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะ  แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
  (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา)

 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า แก้ไขตัดข้อความในประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  (รายละเอียดแนบ)  

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุกเทท้าย ติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ
จำนวน 1 คัน  (รายละเอียดแนบ)               

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า แก้ไขตัดข้อความในประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ติดเครน (รายละเอียดแนบ  

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาจ้างถนน และรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ของเทศบาลตำบลเวียงต้า  (จำนวน 6 โครงการ)
   (รายละเอียดสารแนบ) (แบบสรุปราคา  โครงการ1 โครงการ2  โครงการ3  โครงการ4  โครงการ5  โครงการ 6

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง ของเทศบาลตำบล   เวียงต้า   หมู่ที่ 4

 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  (ห้วยป่าไร่) 

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านน้ำดิบ - บ้านผาคัน)   หมู่ที่ 9
ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (สายบ้านม่อน - บ้านเวียง)  หมู่ที่ 3
ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)

 
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แก้ไขประกาศประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านม่อน - บ้านเวียง) หมู่ที่ 3
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)
 
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้่า  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8    
   

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านแสนทอง  หมู่ที่ 10 

 
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รายละเอียดแนบด้านล่าง)      
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3   
    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10