จัดซื้อจัดจ้าง

 

   

 โครงการ ดาดลำเหมืองสายแม่แจมโดยวิธีตกลงราคา (เอกสารแนบ)
               26/4/2559

 
   

     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง
                 ผิวจราจรสามแยกบ้านน้ำดิบ ม4 (เอกสารแนบ, แบบสรุปราคา) 
                 4/3/2559

 
   

    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
                 หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มากด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                 (เอกสารแนบ) (เอกสารสรุปราคา แนบ1 แนบ 2 แนบ3 แนบ4 แนบ5 )
                 (เอกสารคุณลักษณะ แนบ1  แนบ2  แนบ3   แนบ4 ) 12/11/2558

 
   

     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
                  (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้ง (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
                   (แบบสรุปค่าใช้จ่าย, รายละเอียดเฉพาะ1, รายละเอียดเฉพาะ2)
 
                   28/10/2558

 
   

    ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง
                     ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผาลาย หมู่ที่ 6
                      (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)  14/9/58

 
   

      ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารศูนย์
                    พัฒนาเด็กกเล็กบ้านแสนทองหลังเก่า (เอกสารแนบ) 13/9/58

 
   

     ประกาศเทศ่่บาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเดิม
                  ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) (สายบ้านม่อน - บ้านหัวฝาย)
                   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสารแนบ)  8/9/58

 
   

     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
                    (เอกสารแนบ)   25/9/58

 
   

     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง    
           ผิวจราจรสมาแยกบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)
           14/9/2558

 
   

     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
           พนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พร้า หมู่ที่2 (เอกสารแนบ) (แบบสรุปราคา)
            7/9/58

 
          ประกาศเทศบาลตำาบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
            รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  (เอกสารแนบ)   (แบบสรุปราคา)  
            27/8/58
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
            ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
            27/8/58
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
           ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
            24/8/58
 
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
           ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 (เอกสารแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
           6/8/58
 
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
           ลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยไข หมู่ที่ 6 (รายละเอียดแนบ) 
           (แบบสรุปราคา)  6/8/58
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน
            คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
            6/8/59
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
            ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา1 , 2
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
            รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา) 
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
           ประปา หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา) 
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
           เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐  (รายละเอียดแนบ) (แบบสรุปราคา)
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
           ติกคอนกรีต สายบ้านผาลาย หมู่ที ๖  (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
               จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
                 (รายละเอียดแนบ)       (รายละเอียด)   (แบบสรุปราคา 1 ,แผ่น 2)
 
          ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
                 (รายละเอียดแนบ)   (แบบสรุปราคา 1, แผ่น 2)
 
           ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก
                 คอนกรีต สายบ้านน้ำดิบ - บ้านผาคัน   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
            ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก
               คอนกรีต 
สายบ้านผาลาย หมู่ที่ 6   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
            ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ
                สถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า  (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)
 
           ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
                   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา 1 , แผ่น 2,
                   แผ่นที่ 3) 
 
   

       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเดิม
                 ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   (รายละเอียดแนบ)  (แบบสรุปราคา)  

 
   

        ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 
             (รายละเอียดแนบ) (แบบสรุปราคา โครงการ1  สรุปราคาโครงการ 2  แผ่น 2  
               โครงการ 3 โครงการ4

 
   

        ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์
            บรรทุกขยะ  แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน    (รายละเอียดแนบ)
              (แบบสรุปราคา)

 
   

        ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า แก้ไขตัดข้อความในประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
            (รายละเอียดแนบ)  

 
   

        ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์
             บรรทุกเทท้าย ติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  (รายละเอียดแนบ)
               

 
   

        ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า แก้ไขตัดข้อความในประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ติดเครน
            (รายละเอียดแนบ  

 
   

        ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาจ้างถนน และรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
            ของเทศบาลตำบลเวียงต้า  (จำนวน 6 โครงการ)    (รายละเอียดสารแนบ) (แบบสรุปราคา
             โครงการ1 โครงการ2  โครงการ3  โครงการ4  โครงการ5  โครงการ 6

 
   

       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง ของเทศบาลตำบล

            เวียงต้า   หมู่ที่ 4

 
           ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
   

       ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

           (ห้วยป่าไร่) 

 
   

      ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านน้ำดิบ -

           บ้านผาคัน)   หมู่ที่ 9 ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)

 
   

      ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านม่อน -

            บ้านเวียง)  หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)

 
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แก้ไขประกาศประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
          (สายบ้านม่อน - บ้านเวียง) หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (รายละเอียดแนบ)
 
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้่า  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8    
   

     ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสนทอง

           หมู่ที่ 10 

 
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า  เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รายละเอียดแนบด้านล่าง)      
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3   
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
         ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10