เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box คณะผู้บริหาร
นายประภาส โพธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 081-7842753
นายนิคม อินทรโกศล
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 089-8034586
นายสมนึก เขียวปิง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 086-1924585
นายมานพ แว่นเขียว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : -
นายธเนศ แสนคำปา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : -
account_box สมาชิกสภา
นายเฉลียว ลำทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
นายธวัชชัย กันทะวงค์
รองประธานสภาเทศบาล
นางสาวเอมอร กองโกย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายธวัชชัย กันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเทือง ทิคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสง่า ศรีคำภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเสถียร อินตาปุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรมมา สิงห์บุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางภูษิดา แสนเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเฉลียว ลำทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางกนกวรรณ ณ เชียงใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนพดล เมคแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางพวม ใจยะสุดตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีระทรัพย์ กองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุจิต จิณะอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
E mail: aemon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
E mail : aemon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นายญาน ขันคำนันต๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
E mail. : yan_19699@hotmail.com
โทร : 063-4710353
นางสาวเบญจพร มูลกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E mail.tomlom_123@hotmail.com
โทร : 094 - 6147222
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
E mail : watcharapong2526@hotmail.com
โทร : 082-6637952
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
E mail : fulllpp53@gmail.com
โทร : 090-4712911
account_box สำนักปลัด
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
E mail : ameon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
E mail : fulllpp53@gmail.com
โทร : 090-4712911
นางสินิตกาญจน์ สมสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางศิรดา ทุ่งสง
นิติกรชำนาญการ
นายพงศ์ณพัฒน์ ศิริโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกันยา พุทธอาสน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กิตติกานต์ สิทธิตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งไชยวัฒนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสาธารณสุขฯ)
นายยงยุทธ อินทรโกศล
นักงานขับรถยนต์
นายดาว ปัญญาบุตร
นักการภารโรง
นายสุพจน์ ประเสริฐสังข์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายทองคำ เสียงใส
พนักงานประจำรถขยะ
นายบุญทศ อ้นจันทร์
พนักงานประจำรถขยะ
นายสนั้น วงค์นาม
ขับรถบรรทุกขยะ
นายสำรวจ ทิคำ
ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุพงษ์ ไชยชนะ
ประจำรถขยะ
นางรอล อินต๊ะปะแสง
คนสวน
account_box กองคลัง
นางสาวเบญจพร มูลกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E mail : tomlom_123@hotmail.com
โทร : 094-6147222
น.ส.สายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอภินันท์ เหมยปัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
น.ส.กุลธิดา ดังก้อง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางดวงเดือน เหมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.เจนจิรา ชัยวรรณนุกุล
คนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
นายภูวนัย จ่อแก้ว
ช่วยงานจัดเก็บรายได้และงานธุรการ
นางสาววารุณี ปวงรักษ์
ช่วยงานจัดเก็บรายได้และงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายญาน ขันคำนันต๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
E mail. : yan_19699@hotmail.com
โทร : 063-4710353
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายคะนอง เมฆแสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพินิจ บัวคำมา
พนักงานสูบน้ำพลังไฟฟ้า
นางสาวศศิวิมล อินทรโกศล
ช่วยงานโยธา (คนงานทั่วไป)
นายนิรัญ อุดตุ้ย
ช่วยงานกองช่าง(คนงานทั่วไป)
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
E mail : watcharapong@hotmail.com
โทร : 082 - 6637952
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา
น.ส.พยอม ใจตา
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
น.ส.ถนอมขวัญ ศรีษะเกตุ
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา ทิคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชวน ใจก๋อง
ภารโรง
น.ส.คัทลียา บ่อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
น.ส.ชนาพรรณ สุขหลอ
ช่วยงานครูโรงเรียนอนุบาล
น.ส.สร้อยสุดา พินมี
ช่วยงานครูโรงเรียนอนุบาล
น.ส.กนกขวัญ อิทธิภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า
น.ส.อัญธิกา เต็มใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า
น.ส.สุมินตรา ชุ่มแปง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย
นางสาวทิพวรรณ ใจวรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.มันทนา วังสิงห์
ช่วยงานการเงินและบัญชีโรงเรียนอนุบาล
น.ส.ดุษฎี วีจันทร์
ช่วยงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
E mail : ameon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นางสาวอังคณา ปงเสาร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน