เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box คณะผู้บริหาร
นายประภาส โพธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 081-7842753
นายนิคม อินทรโกศล
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 089-8034586
นายสมนึก เขียวปิง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 086-1924585
นายธเนศ แสนคำปา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : -
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : -
account_box สมาชิกสภา
นายเฉลียว ลำทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
นายธวัชชัย กันทะวงค์
รองประธานสภาเทศบาล
นางสาวเอมอร กองโกย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายธวัชชัย กันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเทือง ทิคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสง่า ศรีคำภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเสถียร อินตาปุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรมมา สิงห์บุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางภูษิดา แสนเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเฉลียว ลำทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางกนกวรรณ ณ เชียงใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนพดล เมคแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางพวม ใจยะสุดตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีระทรัพย์ กองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุจิต จิณะอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสายสุมิตร มาบุญมี
ปลัดเทศบาล
E mail: wiangta@hotmail.com
โทร : 054 656555 ต่อ 13
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
E mail : aemon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นางสาวเบญจพร มูลกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E mail.tomlom_123@hotmail.com
โทร : 094 - 6147222
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
E mail. : sirichainun@hotmail.com
โทร : 096-853 7518
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
E mail : watcharapong2526@hotmail.com
โทร : 082-6637952
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
E mail : fulllpp53@gmail.com
โทร : 090-4712911
นางสาวอัมพร มาลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
กองคลัง
E mail. :wiangta@hotmail.com
โทร : 054 -656 555 ต่อ 15
account_box สำนักปลัด
นายสายสุมิตร มาบุญมี
ปลัดเทศบาล
E mail : wiangta@hotmail.com
โทร : 054 656555 ต่อ 13
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
E mail : ameon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
E mail : fulllpp53@gmail.com
โทร : 090-4712911
นางสินิตกาญจน์ สมสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางศิรดา ทุ่งสง
นิติกรชำนาญการ
นายพงศ์ณพัฒน์ ศิริโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกันยา พุทธอาสน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาววรรณพร ปราบหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พ.อ.อ.มนตรี แสนเทพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
น.ส.กิตติกานต์ สิทธิตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งไชยวัฒนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสาธารณสุขฯ)
นายยงยุทธ อินทรโกศล
นักงานขับรถยนต์
นายดาว ปัญญาบุตร
นักการ
นายสุพจน์ ประเสริฐสังข์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายทองคำ เสียงใส
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญทศ อ้นจันทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสนั้น วงค์นาม
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะ
นายอนุพงษ์ ไชยชนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถบรรทุกขยะ
นางรอล อินต๊ะปะแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการคนสวน
account_box กองคลัง
นางสาวเบญจพร มูลกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E mail : tomlom_123@hotmail.com
โทร : 094-6147222
นางสาวอัมพร มาลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
E mail : wiangta@hotmail.com
โทร : 054 656555 ต่อ 15
น.ส.สายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอภินันท์ เหมยปัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
-
นักวิชาการพัสดุ
นางดวงเดือน เหมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.เจนจิรา ชัยวรรณนุกุล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ)
นายภูวนัย จ่อแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้และงานธุรการ
นางสาววารุณี ปวงรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้และงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
E mail. : sirichainun@hotmail.com
โทร : 096-853 7518
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายคะนอง เมฆแสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพินิจ บัวคำมา
พนักงานสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
นางสาวศศิวิมล อินทรโกศล
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานโยธา
นายนิรัญ อุดตุ้ย
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกองช่าง
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
E mail : watcharapong@hotmail.com
โทร : 082 - 6637952
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา
น.ส.พยอม ใจตา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
น.ส.ถนอมขวัญ ศรีษะเกตุ
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา ทิคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชวน ใจก๋อง
ภารโรง
น.ส.ดุษฎี วีจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น.ส.มันทนา วังสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงินและบัญชีโรงเรียนอนุบาล
น.ส.กนกขวัญ อิทธิภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า
น.ส.คัทลียา บ่อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.อัญธิกา เต็มใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า
น.ส.สุมินตรา ชุ่มแปง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย
นางสาวทิพวรรณ ใจวรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สร้อยสุดา พินมี
ช่วยงานครูโรงเรียนอนุบาล
น.ส.ชนาพรรณ สุขหลอ
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานครู โรงเรียนอนุบาล
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสายสุมิตร มาบุญมี
ปลัดเทศบาล
E mail : wiangta@hotmail.th.com
โทร : 054 - 656 555 ต่อ 13
นางสาวอังคณา ปงเสาร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน