เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
account_box คณะผู้บริหาร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-2092354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-2092354
นายนัทธพงศ์ แก้วนวรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายนัทธพงศ์ แก้วนวรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายอุลัย ต้านิลิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายอุลัย ต้านิลิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายสมฤทธิ์ ขันมะณี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายสมฤทธิ์ ขันมะณี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายฤกษ์ชัย ปินตายอด
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
นายฤกษ์ชัย ปินตายอด
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
account_box สมาชิกสภา
นายเฉลียว ลำทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
นายเฉลียว ลำทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า
นางสาวเอมอร กองโกย
เลขานุการสภาเทศบาล
นางสาวเอมอร กองโกย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายธวัชชัย กันทะวงค์
รองประธานสภาเทศบาล
นายธวัชชัย กันทะวงค์
รองประธานสภาเทศบาล
นายธวัชชัย กันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธวัชชัย กันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเทือง ทิคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเทือง ทิคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสง่า ศรีคำภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสง่า ศรีคำภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเสถียร อินตาปุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเสถียร อินตาปุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรมมา สิงห์บุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพรมมา สิงห์บุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางภูษิดา แสนเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางภูษิดา แสนเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเฉลียว ลำทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเฉลียว ลำทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางกนกวรรณ ณ เชียงใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางกนกวรรณ ณ เชียงใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนพดล เมคแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนพดล เมคแสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางพวม ใจยะสุตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางพวม ใจยะสุตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีระทรัพย์ กองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีระทรัพย์ กองจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุจิต จิณะอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุจิต จิณะอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสินิตกาญจน์ สมสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสินิตกาญจน์ สมสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางศิรดา ทุ่งสง
นิติกรชำนาญการ
นางศิรดา ทุ่งสง
นิติกรชำนาญการ
น.ส.วาสนา สารขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.วาสนา สารขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกันยา พุทธอาสน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางกันยา พุทธอาสน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายพงศ์ณพัฒน์ ศิริโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายพงศ์ณพัฒน์ ศิริโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กิตติกานต์ สิทธิตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กิตติกานต์ สิทธิตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งไชยวัฒนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสาธารณสุขฯ)
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งไชยวัฒนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสาธารณสุขฯ)
นายยงยุทธ อินทรโกศล
นักงานขับรถยนต์
นายยงยุทธ อินทรโกศล
นักงานขับรถยนต์
นายดาว ปัญญาบุตร
นักการภารโรง
นายดาว ปัญญาบุตร
นักการภารโรง
นายสุพจน์ ประเสริฐสังข์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสุพจน์ ประเสริฐสังข์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายรวิพล สุขหลอ
พนักงานดับเพลิง
นายรวิพล สุขหลอ
พนักงานดับเพลิง
นายทองคำ เสียงใส
พนักงานประจำรถขยะ
นายทองคำ เสียงใส
พนักงานประจำรถขยะ
นายบุญทศ อ้นจันทร์
พนักงานประจำรถขยะ
นายบุญทศ อ้นจันทร์
พนักงานประจำรถขยะ
นายสนั้น วงค์นาม
พนักงานจ้างเหมาขับรถบรรทุกขยะ
นายสนั้น วงค์นาม
พนักงานจ้างเหมาขับรถบรรทุกขยะ
นายสำรวจ ทิคำ
พนักงานจ้างเหมาดับเพลิง
นายสำรวจ ทิคำ
พนักงานจ้างเหมาดับเพลิง
นายอนุพงษ์ ไชยชนะ
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ
นายอนุพงษ์ ไชยชนะ
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ
นางรอล อินต๊ะปะแสง
พนักงานจ้างเหมาคนสวน
นางรอล อินต๊ะปะแสง
พนักงานจ้างเหมาคนสวน
account_box กองคลัง
นางสาวสายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.สายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.สายฝน เมืองแก่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอภินันท์ เหมยปัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายอภินันท์ เหมยปัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
น.ส.กุลธิดา ดังก้อง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.กุลธิดา ดังก้อง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางดวงเดือน เหมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางดวงเดือน เหมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
น.ส.เจนจิรา ชัยวรรณนุกูล
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผช.พัสดุ
น.ส.เจนจิรา ชัยวรรณนุกูล
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ ผช.พัสดุ
นายภูวนัย จ่อแก้ว
พนักงานจ้างเหมา ผช.จัดเก็บรายได้
นายภูวนัย จ่อแก้ว
พนักงานจ้างเหมา ผช.จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายคะนอง เมฆแสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายคะนอง เมฆแสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพินิจ บัวคำมา
พนักงานสูบน้ำพลังไฟฟ้า
นายพินิจ บัวคำมา
พนักงานสูบน้ำพลังไฟฟ้า
นายอดิเรก ทิคำ
คนงานทั่วไป
นายอดิเรก ทิคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวศศิวิมล อินทรโกศล
พนักงานจ้างเหมาช่วยนายช่างโยธา
นางสาวศศิวิมล อินทรโกศล
พนักงานจ้างเหมาช่วยนายช่างโยธา
นายนิรัญ อุดตุ้ย
นักงานจ้างเหมาช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิรัญ อุดตุ้ย
นักงานจ้างเหมาช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา ทิคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา ทิคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชวน ใจก๋อง
ภารโรง
นายชวน ใจก๋อง
ภารโรง
น.ส.พยอม ใจตา
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
น.ส.พยอม ใจตา
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
น.ส.คัทลียา บ่อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.คัทลียา บ่อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.ณัฐฌาพร ขยายเสียง
พนักงานจ้างเหมาสอนภาษาอังฤกษ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.ณัฐฌาพร ขยายเสียง
พนักงานจ้างเหมาสอนภาษาอังฤกษ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.สร้อยสุดา พินมี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.สร้อยสุดา พินมี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.ชนาพรรณ สุขหลอ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.ชนาพรรณ สุขหลอ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.กนกขวัญ อิทธิภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
น.ส.กนกขวัญ อิทธิภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
น.ส.อัญธิกา เต็มใจ
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
น.ส.อัญธิกา เต็มใจ
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
น.ส.ถนอมขวัญ ศรีษะเกตุ
ครู
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย)
น.ส.ถนอมขวัญ ศรีษะเกตุ
ครู
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย)
น.ส.สุมินตรา ชุ่มแปง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย)
น.ส.สุมินตรา ชุ่มแปง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร