เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงต้าเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลโดยการสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo ขอเชฺิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผา และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียงต้า
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศเทศบาลตำบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ ประจำอำเภอลอง เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4