เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง หลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565 แจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทาง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th 2. แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ“การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ ตามแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า **** ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล 054 - 656555 ในวันและเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file จังหวัดแพร่แจ้งย้ายศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ย้ายไปที่ อาคารลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ในสนามกีฬาอบจ.แพร่) ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ให้บริการเวลา 08.30 - 15.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอเชฺิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดช่วง "วิกฤติหมอกควัน" และกำหนด "เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2