เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจำอำเภอ/เขต เรื่องกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องขอให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.66 ในวัน เวลาราชการ
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ให้ใช้คู่มือการขอใช้รถส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 83/2557 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์ที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้การเล่นพนัน ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หรือตาม QR Code แนบท้าย
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสำคัญประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง พ.ศ.2493 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หรือตาม QR Code แนบท้าย ภายใน 18 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง “การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย” ผ่านเว็บไซต์ https://forms.gle/44aCtb9S1jmwPAvh9 หรือ QR Code แนบท้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลตำบลเวียงต้าเคลื่อนที่เพื่อให้บริการเสียภาษีแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน )ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลตำบลเวียงต้าเคลื่อนที่เพื่อให้บริการเสียภาษีแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า วันที่่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง หลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565 แจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทาง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th 2. แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ“การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3