เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอถังสูง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดดยการเจรจาตกลงราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกสายร่องหม่าแป้น พื้นที่หมู่ที่ 1,2,8 และ 10 จากนานายสมจิตร์ กาแว่น ถึงนานายยงยุทธ มลิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุขหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 8 สายที่2 จากบ้านนายอุลัย ต้านิลิชัย ถึงบ้านนายจันทร์ สีฟอง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 สายที่1 จากบ้านนายพิเชษฐ์ ปัญญาบุตร ถึงบ้านนายนายเร็ว วงค์รัตน์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 2 สายที่1 จากบ้านนางเลียบ หารอินทร์ ถึงบ้านนายพัฒน์ เป็กษา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกบ้านแหลง ม.5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 สายที่ 1 จากบ้านนายหลั่น กันทะจันทร์ ถึงบ้านนายหล่อย ยอดคำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 สายที่ 4 จากบ้านนางเฉลียว ไชยศรีษะเกตุ ถึง บ้าน นายสมคิด ปะอ้าย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาลาย หมู่ที่ 6 สายที่1 จากบ้านนายสมศักดิ์ ทิวงค์ ถึงสวนนายประเสริฐ วันดี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกพื้นที่หมู่ที่ 7 และ 9 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านแป้น หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม่อนกองซาง บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพิง บ้านแหลง หมู่ที่5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอกสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง พร.ถ.19-003 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงต้า กว้าง 6 ม. ยาว 3,805 ม. พื้นที่ 22,830 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านสันติสุข หมู่ที่9 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 15/07/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำดิบ จากถนนน้ำริน-บ้านแป้น ถึงบ้านนายตุ้ม แก้วราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.บ้านน้ำดิบ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3