messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียงต้า
ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 บ้านม่อน ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ห่างจากอำเภอลอง ประมาณ 36 กิโลเมตร เนื้อที่ เนื้อที่ของตำบลเวียงต้าทั้งหมดประมาณ 283 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 176,887 ไร่ ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเอียงตามหุบเขา ไหล่เขาและภูเขา พื้นที่ราบจะทำนาปี ซึ่งโอกาสที่น้ำท่วมมีน้อย เพราะไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทุกหมู่บ้านของตำบลจะล้อมรอบด้วย ภูเขาและป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติภายในตำบล มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำห้วย หนอง น้ำ ซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ ห้วยแม่ต้า ห้วยแม่แหลง ห้วยแม่ทะ ห้วยผาแป้น ห้วยคอกหมู ห้วยผาลาย ห้วยสบแมง และห้วยแม่ตุ้ม สำหรับแหล่งน้ำในหมู่บ้านยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ตลอดปีส่วนใหญ่จะแห้งและตื้นเขินในฤดูแล้ง อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ทิศใต้ ติดกับตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอ หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลเวียงต้า มี 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1บ้านแป้น หมู่ที่ 6 บ้านผาลาย หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 บ้านม่อน หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 บ้านแหลง หมู่ที่ 10 บ้านแสนทอง จำนวนประชากร ชาย หญิง รวม ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านแป้น 265 248 513 181 หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า 497 515 1,012 341 หมู่ที่ 3 บ้านม่อน 451 401 852 290 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดิบ 163 179 342 112 หมู่ที่ 5 บ้านแหลง 304 303 607 198 หมู่ที่ 6 บ้านผาลาย 216 174 390 121 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย 190 183 373 100 หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าศรีภูมิ 620 595 1,215 352 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข 375 377 752 264 หมู่ที่ 10 บ้านแสนทอง 337 321 658 201 รวม 3,418 3,296 6,714 2,162 สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ เกษตรกร 70 % รับจ้าง 20 % รับราชการ 5 % อื่น ๆ 5 หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาล ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง โรงสี 13 แห่ง สภาพทางสังคม การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด 5 แห่ง สำนักสงฆ์ 3 แห่ง โบสถ์ 1 แห่ง สาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง - สถานีอนามัยเวียงต้า - สถานีอนามัยต้าเหล่า อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานีตำรวจภูธรตำบล 1 แห่ง - สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า การบริการพื้นฐาน การคมนาคม ตำบลเวียงต้ามีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ จังหวัด จำนวน 3 เส้นทาง คือ - ถนนสายเวียงต้า – น้ำริน – อำเภอลอง ระยะทาง 36 กิโลเมตร เป็น ถนน ลาดยาง - ถนนสายเวียงต้า – น้ำริน – จังหวัดแพร่ ระยะทาง 46 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง - ถนนสายเวียงต้า – บ้านแป้น – อำเภอหนองม่วงไข่ ระยะทาง 20 กิโลเมตร การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 10 หมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 99 % แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ ลำห้วย 8 แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ - ป่าไม้ - แหล่งน้ำซับ - ภูเขาหิน - ถ้ำ