messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
E mail : watcharapong@hotmail.com
โทร : 082 - 6637952
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส.พยอม ใจตา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
น.ส.ถนอมขวัญ ศรีษะเกตุ
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา ทิคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชวน ใจก๋อง
ภารโรง
น.ส.ดุษฎี วีจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น.ส.มันทนา วังสิงห์
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการเงินและบัญชีโรงเรียนอนุบาล
น.ส.กนกขวัญ อิทธิภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า
น.ส.คัทลียา บ่อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.อัญธิกา เต็มใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า
น.ส.สุมินตรา ชุ่มแปง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย
นางสาวทิพวรรณ ใจวรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สร้อยสุดา พินมี
ช่วยงานครูโรงเรียนอนุบาล
น.ส.ชนาพรรณ สุขหลอ
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานครู โรงเรียนอนุบาล