เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา
นายวรรณพณธ์ บัวบาน
นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา ทิคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐนิชา ทิคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชวน ใจก๋อง
ภารโรง
นายชวน ใจก๋อง
ภารโรง
น.ส.พยอม ใจตา
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
น.ส.พยอม ใจตา
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า
น.ส.คัทลียา บ่อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.คัทลียา บ่อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.ณัฐฌาพร ขยายเสียง
พนักงานจ้างเหมาสอนภาษาอังฤกษ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.ณัฐฌาพร ขยายเสียง
พนักงานจ้างเหมาสอนภาษาอังฤกษ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.สร้อยสุดา พินมี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.สร้อยสุดา พินมี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.ชนาพรรณ สุขหลอ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.ชนาพรรณ สุขหลอ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนอนุบาล
( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า)
น.ส.กนกขวัญ อิทธิภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
น.ส.กนกขวัญ อิทธิภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
น.ส.อัญธิกา เต็มใจ
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
น.ส.อัญธิกา เต็มใจ
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)
น.ส.ถนอมขวัญ ศรีษะเกตุ
ครู
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย)
น.ส.ถนอมขวัญ ศรีษะเกตุ
ครู
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย)
น.ส.สุมินตรา ชุ่มแปง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย)
น.ส.สุมินตรา ชุ่มแปง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร