เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box กองคลัง
นางสาวเบญจพร มูลกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E mail : tomlom_123@hotmail.com
โทร : 094-6147222
นางสาวอัมพร มาลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
E mail : wiangta@hotmail.com
โทร : 054 656555 ต่อ 15
นายอภินันท์ เหมยปัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
น.ส.สุพิชฌาย์ มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางดวงเดือน เหมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.เจนจิรา ชัยวรรณนุกุล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ)
นายภูวนัย จ่อแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้และงานธุรการ
นางสาววารุณี ปวงรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้และงานธุรการ