เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงต้า รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 มีการประเมินด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล โดยนายกัมพล ผดุงสุข และด้านที่ 4 ด้านบริการสาธารณะ โดยนาย ประกอบ อินสุริยา ส่วนด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา และด้านที่ 3 ด้านบริหารการเงินและการคลัง จะทำการประเมินในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในการประเมินมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านจัดเตรียมเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ให้การต้อนรับ และนางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล อำนวยความสะดวกในการตรวจการประเมิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin