เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียด : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายเฉลียว ลำทา ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในการประชุม นางสาวเอมอร กองโกย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อการพิจารณา ดังนี้ การดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การพิจารณาขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า 42 โครงการ การพิจารณาขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และการพิจารณาขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ มาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา ในการประชุม มีนายวิเชษฐ์ ชุ่มหล้า ท้องถิ่นอำเภอลอง คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร