เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กำหนดการชำระภาษี ปี 2566
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องขอให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.66 ในวัน เวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร.054 – 656555 ต่อ 15 - ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และกำหนดการชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนเมษายน และกำหนดชำระภาษีในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 - ค่าธรรมเนียม การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนวันใบอนุญาตเดิมหมดอายุ - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารกำหนดยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองภายใน 15 วัน ก่อนวันใบอนุญาตเดิมหมดอายุ - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร กำหนดยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองภายใน 15 วัน ก่อนวันใบอนุญาตเดิมหมดอายุ ติดต่อสอบเพิ่มเติมงานพัฒนาแผนที่ภาษีและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร.054 – 656555 ต่อ 15
ผู้โพส : admin