ชื่อเรื่อง : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ ตามแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8

ชื่อไฟล์ : ybtguktFri90035.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : P3yPizdFri90319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้