ชื่อเรื่อง : แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง หลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565 แจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทาง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th 2. แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ“การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อไฟล์ : RynbDA8Tue113100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้