ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง