ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง