ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า ม.2 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง