ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ที่ 8 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง