ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416/60/0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง