ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง