ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ไฟฟ้าแสงสว่าง และทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 7 ? 8 พฤษภาคม 2565 จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งของหมู่ที่ 1,2,8,10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง