ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ไฟฟ้าแสงสว่าง และทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 7 ? 8 พฤษภาคม 2565 จำนวน หน่วย 7เลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งของหมู่ที่ 3,4,5,6,7,9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง