ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูความรู้อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง