ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม อปพร . โดยวิธีเฉพาะเจาะจง